Astma/KOL

Astma

Denna mottagning har inneburit en stor förbättring i omhändertagandet av patienter med lungsjukdom och då framför allt för KOL-patienter. Vi arbetar bl.a. med tobaksavvänjning och utför spirometirundersökningar.

Kontakt

0278-62 22 41.

Telefontid:

Måndag-fredag 08:00-09:00.

Om Astma-KOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en vanlig och i många fall en underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom.

Primärvården har fått en allt viktigare roll för upptäckt, diagnostik och omhändertagande av patienter med KOL. Med ökande svårighetsgrad och successiv försämring av sjukdomen påverkas patientens livskvalitet allt mer. Med rökstopp, motion och till viss del medicinering kan lungfunktionen stärkas och livskvaliteten bibehållas.

Rökning är den helt dominerande orsaken till KOL. Den ökande KOL-förekomsten återspeglar den kraftigt ökande rökningen i Sverige efter andra världskriget. KOL var tidigare vanligare hos män än hos kvinnor, men det sker en snabb könsutjämning.

Den policy och det vårdprogram vi arbetar med på hälsocentralen överensstämmer väl med de behandlingsrutiner som rekommenderas av Socialstyrelsen och vi har stadigt ökat antalet spirometriundersökningar.

Mer om KOL på Läkemedelsverkets hemsida

Till toppen av sidan