Skogsgården

I kvarteret Cykelstyret i villaområdet Bråstorp 2, 5 km norr om Motalas centrala delar ligger demensboendet Skogsgården.

Boendet

Boendet har 28 lägenheter och är byggt i två plan. Skogsgården är byggt 1993 och den fysiska miljön är tillfredsställande med stora ytor och bra lägenheter. Varje plan är uppdelat på två sidor med vardera sju lägenheter. Till varje sida finns allmänna utrymmen - vardagsrum och kök. Lokalerna är direkt anpassade till demensvård. Här bor äldre med demenssjukdom i ett trevligt område med närhet till köpcentrum såväl som barnskratt och lek bland annat tack vare Bråstorpsskolan.

Sedan den 1 oktober 2014 drivs Skogsgården av Aleris Omsorg AB som satsar stort på just vård- och omsorg av personer med demenssjukdom.

Höga ambitioner

Aleris Omsorg utgår från bevisat effektiva metoder i arbetet med personer med demens. Vår ambition är att göra Skogsgården till det bästa möjliga boendet för äldre med demenssjukdom. Till vår hjälp i detta arbete har vi Aleris kunskapscentrum för demens.

Aleris kunskapscentrum för demens

Inom Aleris bygger vi upp kunskapscentrum för demens. Kunskapscentrums uppgift är att med fötterna i personalens och den demenssjukes vardag utgöra en brygga mellan forskning och praktik. Kunskapscentrum sammanvävs av det s.k. Bryggannätverket, som bl.a. arbetar med att föra ut kunskap om demens till våra boenden. På Skogsgården kommer informationen att nå ut på verksamheten via boendets demenscoacher. Tack vare Kunskapscentrum demens och Bryggannätverket kan vi erbjuda Skogsgårdens äldre den bästa vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Personcentrerad vård- och omsorg

För att de äldre på Skogsgården ska ges möjlighet att leva som de önskar arbetar vi personcentrerat, d.v.s. att vi ser till den enskilde, dennes behov, förmågor, mål och intressen. Information vi skaffar oss genom bl.a. levnadsberättelse och genomförandeplan.

För verksamheten finns omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt tillgång till arbetsterapeut/fysioterapeut (sjukgymnast). Dessa professioner ansvarar för sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser efter de boendes behov.

Aleris äldreboenden är ISO-certifierade och har kvalitetsdeklaration. Läs mer om detta här.

Kontaktman

Varje äldre på Skogsgården har en kontaktman och vice kontaktman som bistår denne med stöd och hjälp för att den enskilde ska kunna leva på det vis som denne angett i sin genomförandeplan. Det är i första hand kontaktmannen som bistår med stöd och hjälp till "sin" boende i enlighet med den äldres önskemål. Kontaktmannaskapet är det viktigaste inslaget för att ge trygghet avseende kontinuitet för de äldre.

Varje vecka har varje äldre minst en timmes egentid tillsammans med sin kontaktman att tillbringa på det vis denne önskar.

Aktiviteter

Vår ambition är att skapa en familjär känsla på Skogsgården. De äldre inbjuds att delta i vardagliga sysslor som de tidigare utfört eller har intresse av nu och kan klara av, t.ex. hjälpa till att tillreda måltider, vara delaktig i tvättbestyr, torka av bord, vattna blommor, assistera vid trädgårdsarbete, o.s.v.

De äldre erbjuds daglig fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig stimulans efter var och ens förutsättningar och behov. Vi tar tillvara de äldres förmåga och vilja till aktivitet. För att uppnå detta arbetar vi enligt ett aktivitetskoncept. Vår ambition är att stimulera de äldre att leva ett liv rikt på aktivitet, samvaro och glädje.

Verksamhetschef

HeleneEngarås

 

Helene Engarås är verksamhetschef på Skogsgården.

Till toppen av sidan