Skogsgården

I kvarteret Cykelstyret i villaområdet Bråstorp 2, 5 km norr om Motalas centrala delar ligger demensboendet Skogsgården.

Boendet

Boendet har 28 lägenheter och är byggt i två plan. Skogsgården är byggt 1993 och den fysiska miljön är tillfredsställande med stora ytor och bra lägenheter. Varje plan är uppdelat på två sidor med vardera sju lägenheter. Till varje sida finns allmänna utrymmen - vardagsrum och kök. Lokalerna är direkt anpassade till demensvård. Här bor äldre med demenssjukdom i ett trevligt område med närhet till köpcentrum såväl som barnskratt och lek bland annat tack vare Bråstorpsskolan.

Sedan den 1 oktober 2014 drivs Skogsgården av Aleris Omsorg AB som satsar stort på just vård- och omsorg av personer med demenssjukdom.

Guld-certifikat för omsorgen av personer med demens 

Aleris Omsorg utgår från bevisat effektiva metoder i arbetet med personer med demens.Vår ambition är att göra Skogsgården till det bästa möjliga boendet för äldre med demenssjukdom. Vårt målinriktade arbete har gett goda resultat. Aleris Skogsgården utsågs 2017 med guldcertifikat för arbetet med demenssjuka. 

I västra Östergötland finns ett samverkansarbete mellan kommunerna, primärvården och Närsjukvården i Västra Östergötland. Samarbetet kallas VPP-DEMENS- Vårdprocessprogrammet för demens. Syftet är att ta fram gemensamma riktlinjer för utredning, vård och behandling inom demensområdet. VPP-demens delar ut diplom till de vårdboendena som uppnått målen för certifiering.

För att bli certifierade med Guld har Aleris Skogsgården uppnått 14 kriterier utifrån nationella riktlinjer för demens. Dessa handlar om utbildning till personal, personcentrerad vård och att arbeta med kvalitetsregister.

Läs mer om VPP-demens här.

Personcentrerad vård- och omsorg

För att de äldre på Skogsgården ska ges möjlighet att leva som de önskar arbetar vi personcentrerat, d.v.s. att vi ser till den enskilde, dennes behov, förmågor, mål och intressen. Information vi skaffar oss genom bl.a. levnadsberättelse och genomförandeplan.

För verksamheten finns omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt tillgång till arbetsterapeut/fysioterapeut (sjukgymnast). Dessa professioner ansvarar för sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser efter de boendes behov.

Aleris äldreboenden är ISO-certifierade och har kvalitetsdeklaration. Läs mer om detta här.

Kontaktman

Varje äldre på Skogsgården har en kontaktman och vice kontaktman som bistår denne med stöd och hjälp för att den enskilde ska kunna leva på det vis som denne angett i sin genomförandeplan. Det är i första hand kontaktmannen som bistår med stöd och hjälp till "sin" boende i enlighet med den äldres önskemål. Kontaktmannaskapet är det viktigaste inslaget för att ge trygghet avseende kontinuitet för de äldre.

Varje vecka har varje äldre minst en timmes egentid tillsammans med sin kontaktman att tillbringa på det vis denne önskar.

Aktiviteter

Vår ambition är att skapa en familjär känsla på Skogsgården. De äldre inbjuds att delta i vardagliga sysslor som de tidigare utfört eller har intresse av nu och kan klara av, t.ex. hjälpa till att tillreda måltider, vara delaktig i tvättbestyr, torka av bord, vattna blommor, assistera vid trädgårdsarbete, o.s.v.

De äldre erbjuds daglig fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig stimulans efter var och ens förutsättningar och behov. Vi tar tillvara de äldres förmåga och vilja till aktivitet. För att uppnå detta arbetar vi enligt ett aktivitetskoncept. Vår ambition är att stimulera de äldre att leva ett liv rikt på aktivitet, samvaro och glädje.

Verksamhetschef

Sandra Lindahl är verksamhetschef på Skogsgården.

Simon Zeitelberg är biträdande verksamhestchef, 070-431 56 35.

Till toppen av sidan