Aleris Rånäs behandlingshem

Vi erbjuder behandling i en lugn och lantlig slottsmiljö för personer med missbruk och samsjuklighet.

Aleris Rånäs Behandlingshem ingår i affärsområde Aleris Stöd och boende och ligger ungefär en timme norr om Stockholm. Här finns 22 platser för personer mellan 21 – 45 år och vi har tillstånd för HVB SoL 7.1.1.

Tillsammans med individen formulerar vi ett strukturerat behandlingsupplägg utifrån placerande kommuns uppdrag. Vi har en helhetssyn på individen och utgår från såväl styrkor och resurser som utmaningar och behov. Inom ramen för behandlingen erbjuds, utöver ett antal behandlingsmetoder, även stöd i att skapa och upprätta hållbara rutiner i vardagen. T.ex. gällande mat, motion, dygnsrytm och meningsfulla aktiviteter. Vi samverkar med viktiga samhällsfunktioner som arbetsförmedling, försäkringskassa och vårdcentral. 

Våra två enheter 

Behandlingshemmet är uppdelat i två enheter. Hammargården med 13 platser och Allégården med 9 platser. Med ett litet antal platser i respektive enhet möjliggörs en trygg miljö. 

Värdegrund

Alla våra insatser utgår från ett salutogent förhållningssätt och en tro på att återhämtning är möjlig för alla. En hög delaktighet i utformningen av den egna behandlingen är en förutsättning för ett lyckat resultat.

Allt vi gör utgår från Aleris värdeord OPEN, som är en förkortning för omtänksamhet, professionalism, engagemang och nytänkande.

Våra behandlingsmetoder 

Under behandlingstiden hos oss erbjuds bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT), återfallsprevention (ÅP), Ett självständigt liv (ESL), Motiverande samtal (MI) samt medicinsk behandling. Vi kan även på uppdrag av placerande handläggare utreda och diagnostisera neuropsykiatriska diagnoser. 

Kontaktmannaskap och behandlingssamordnare

En förtroendefull relation mellan klient och behandlingspersonal tror vi är en förutsättning för att erbjuden behandling ska falla väl ut. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, där en personal utses som kontaktperson för varje klient. Denne har ett särskilt ansvar för klientens insatser. Varje enhet har också en behandlingssamordnare som har i uppdrag att samordna, följa upp och utvärdera insatserna tillsammans med klient och kontaktperson.

Föreståndare

Björn Majholm är föreståndare för Aleris Rånäs behandlingshem. Björn nås på tel. 072- 006 91 66 och epost: bjorn.majholm@aleris.se.

Behandlingssamordnare

Johanna Breidenskogh
072-508 70 80
johanna.breidenskogh@aleris.se

Till toppen av sidan