Aleris Rånäs boende

Vi erbjuder permanent boende i en lugn och lantlig slottsmiljö för personer med psykisk ohälsa.

Aleris Rånäs boende riktar sig till personer i behov av en permanent bostad med heldygnsomsorg. Här bor man i sin egen lägenhet. Det stöd som erbjuds utgår dels från den beställning biståndshandläggaren formulerat, men även utifrån den boendes egna önskemål då genomförandeplan formuleras tillsammans med denne.

Att vara delaktig i utformandet av sina egna insatser är något vi lägger stor vikt vid.

Vi har tillstånd för bostad med särskild service SoL 7.1.2 för personer från 21 år utan övre åldersgräns.

Arbetssätt

Vi utgår från ett återhämtningsperspektiv, med en stark tro på att återhämtning är möjlig för alla. En förtroendefull relation mellan brukare och omsorgspersonal är av största vikt, för att erbjudet stöd också ska upplevas som stödjande. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, där varje brukare har en kontaktperson som tillsammans med brukaren planerar och följer upp erbjudna insatser.

I enlighet med ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi i huvudsak på resurser och styrkor som brukaren har med sig. Vårt viktigaste uppdrag är att nyfiket utforska de värden som är centrala för varje brukare, för att därefter ha dessa som utgångspunkt då insatserna formuleras.

Den kompetens som stor del av personalgruppen besitter inom motiverande samtal (MI), ger oss en trygghet i detta motivationsarbete.

Ett eget hem

När man bor på Aleris Rånäs boende ska man känna ”det här är mitt hem”. Det är personalen som är gäster i brukarnas hemmiljö, vilket ska avspeglas i varje möte. Vi arbetar aktivt med brukardelaktighet, vilket bl.a. innebär att brukarna är med och fattar beslut som rör verksamheten. 

Värdegrund

Allt vi gör utgår från Aleris värdeord OPEN, som är en förkortning för omtänksamhet, professionalism, engagemang och nytänkande. Ett aktivt värdegrundsarbete är av största vikt i en verksamhet där vi arbetar med människor, som i många fall levt under utsatta förhållanden stora delar av livet. Att återföra makten över sitt eget liv till brukarna, ser vi som en viktig uppgift och detta arbete återspeglar den människosyn vi står för.

Den inbyggda maktrelation som finns i alla möten mellan omsorgstagare och -givare, försöker vi i möjligaste mån arbeta bort. Hos oss är vi inte brukare och personal – här möts man vuxen till vuxen.

Föreståndare

Aleris Rånäs verksamhetschef heter Clarita Schedin. Clarita nås på tel: +46 175 743 36 och epost: clarita.schedin@aleris.se.

Till toppen av sidan