Aleris Rånäs korttidsvård

Vi erbjuder korttidsvård i en lugn och lantlig slottsmiljö, för personer med psykisk ohälsa.

Aleris Rånäs korttidsvård riktar sig till personer i behov av en tillfällig bostad med heldygnsomsorg. Det kan t.ex. vara i fall där omsorgsbehovet fortfarande utreds, eller om man har en tillfällig period i livet då ett eget boende av olika skäl inte fungerar.

Det stöd som erbjuds utgår dels från den beställning biståndshandläggaren formulerat, men även utifrån den boendes egna önskemål då genomförandeplan formuleras. Att vara delaktig i utformandet av sina egna insatser är något vi lägger stor vikt vid.

Vi har tillstånd för viss annan heldygnsvård SoL 7.1.3 för personer från 21 år utan övre åldersgräns.

Arbetssätt

Vi utgår från ett återhämtningsperspektiv, med en stark tro på att återhämtning är möjlig för alla. En förtroendefull relation mellan brukare och omsorgspersonal är av största vikt, för att erbjudet stöd också ska upplevas som stödjande. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, där varje brukare har en kontaktperson som tillsammans med brukaren planerar och följer upp erbjudna insatser.

I enlighet med ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi i huvudsak på resurser och styrkor som brukaren har med sig. Vårt viktigaste uppdrag är att nyfiket utforska de värden som är centrala för varje brukare, för att därefter ha dessa som utgångspunkt då insatserna formuleras.

Personalgruppens kompetens inom motiverande samtal (MI), ger oss en trygghet i arbetet med att hitta grund för motivation till förändring och en hållbar tillvaro.

Värdegrund

Allt vi gör utgår från Aleris värdeord OPEN, som är en förkortning för omtänksamhet, professionalism, engagemang och nytänkande.

Ett aktivt värdegrundsarbete är av största vikt i en verksamhet där vi arbetar med människor, som i många fall levt under utsatta förhållanden stora delar av livet. Att återföra makten över sitt eget liv till brukarna, ser vi som en viktig uppgift och detta arbete återspeglar den människosyn vi står för.

Den inbyggda maktrelation som finns i alla möten mellan omsorgstagare och -givare, försöker vi i möjligaste mån arbeta bort. Hos oss är vi inte brukare och personal – här möts man vuxen till vuxen.

Föreståndare

Föreståndare för Aleris Rånäs Korttidsvård är Linda Lagerqvist. Linda, som även är leg. sjuksköterska, nås på tel. 0175-743 38 och 070-208 31 80 samt på epost: linda.lagerqvist@aleris.se.

Till toppen av sidan