Behandlingsmetoder

Rånäs behandlingshem har vårdplatser i en kvalificerad vårdmiljö med tillgång till specialister både inom psykiatri och somatisk vård.

Vi har utvecklat vårt behandlingsarbete med följande:

Evidensbaserad praktik

Den teoretiska grunden genomsyrar vårt behandlingsinnehåll och våra metoder. På Rånäs behandlingshem använder vi evidensbaserade metoder och bedömningsinstrument, och har en kontinuerlig omvärldsbevakning gällande behandlingsmetoder för att därigenom åstadkomma en evidensbaserad praktik. All behandling är individuell och grundad i den enskildes behov och önskemål. Vi utgår från de nationella riktlinjer som finns inom vårt behandlingsområde. I samband med kartläggningen gör vårt behandlingsteam en bedömning över vilka metoder som kan passa en specifik klient, dessa metoder erbjuds sedan klienten.

Behandlingssamordnare

Vår behandlingssamordnare samordnar stödet till klienten, följer upp insatser och utvärderar dessa, samt stödjer klienten och kontaktpersonen i att formulera målen. Behandlingssamordnaren stödjer även klienter i planerandet av aktiviteter som främjar återhämtning så som till exempel ADL samt social- och boendestödsträning. Detta för att öka klientens delaktighet i att nå sina mål.

Motiverande samtal (MI)

MI är en form av samtalsstöd till klienter för att hjälpa dem finna hållbara och relevanta mål i sin återhämtning. MI syftar till att öka klientens motivation till förändring och tro på sin egen förmåga att göra förändringen. Målet är att hjälpa klienten med dennes förändringarbete, vilket kan vara både en inre förändring (tanke- eller känslomässigt) och en yttre förändring.

Tillgång till kognitiv beteendeterapi (KBT)

Våra insatser syftar till att påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar med uttalat fokus på den enskildes problematik. Insatsen är individuell och utgångsläget är att arbeta utåt med den sociala situationen för att kunna arbeta vidare inåt med upplevelser, känslor och beteenden. Vår erfarenhet är att stöd och behandling följs åt i en växelverkan för att uppnå bästa resultat i målgruppen.

Obs. Denna metod gäller ej på Aleris Rånäs boende.

Ett självständigt liv (ESL)

Vi erbjuder psykosocial färdighetsträning samt miljöterapi. Den metodik vi använder är bl a ESL, vilken består av olika avsnitt anpassat till svenska förhållanden. Forskningsresultat bekräftar att de strategier materialet bygger på ger bestående resultat och förstärker effekten av farmakologisk behandling och övriga insatser. Metodiken innehåller återfallsprevention, kontroll över symtom, vardagligt samtal och konfliktlösning. Detta ger verktyg för det dagliga livet.

Återfallsprevention (ÅP)

ÅP är en behandlingsmetod som stödjer klienten i att förebygga för återfall i missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel. Metoden är formad som en kurs och följer en tydlig manual med sessionsbeskrivningar. ÅP är grundat i teorier och praxis från KBT. På Rånäs behandlingshem används metoden i behandling av missbruk, ofta som ett komplement till annan behandling. Metoden praktiseras av personer med utbildning i metoden.

Till toppen av sidan