Vår inriktning

På Rånäs rehabiliteringscenter har vi utvecklat ett boende för varje behov. Det kan exempelvis vara långvarig rehabilitering, boende för rullstolsburna, boende för yngre personer som behöver en kortare tids psykiatrisk rehabilitering eller vård för personer med psykisk funktionsnedsättning kombinerad med missbruksproblematik. Vi välkomnar även personer med rörelsehinder och/eller stora fysiska omvårdnadsbehov.

Rånäs rehabiliteringscenter bedriver en individfokuserad behandling som kännetecknas av struktur och kontinuitet. Stort fokus ligger vid att varje klient involveras i att utforma och genomföra behandlingen då detta kan bidra till en säkrare vård, öka följsamheten till behandlingen och förbättra resultatet. Insatserna och innehållet bygger på de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen rekommenderar, modern forskning och en individuell analys av klientens problematik.

Beskrivning av behandlingen

Behandlingen är individuellt anpassad efter klienternas behov. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med klient och behandlingssamordnare utifrån det uppdrag och de behov som finns. Den teoretiska grunden genomsyrar behandlingen och utformas genom följande insatser

  • Neuropsykiatrisk utredning kan genomföras på placerares önskan, då kompetens för detta föreligger inom företaget.
  • Funktionsskattningar och funktionsbedömningar.
  • Beteendeanalys.
  • KBT-behandling individuellt utifrån kognitiva omlärande beteendetekniker.
  • Strukturerade beteendepåverkande program utifrån kognitiva omlärande beteendetekniker.
  • Funktionsträning.
  • Farmakologisk behandling.

Uppföljningsmöten

Uppföljning görs på särskilda uppföljningsmöten där genomförandeplanen följs upp, behandlingens delmål och huvudmål utvärderas och revideras vid behov. Vid uppföljningsmötena beslutas hur behandlingen skall fortskrida utifrån de mål som uppnåtts, respektive ej uppnåtts.

På Rånäs rehabiliteringscenter bygger vi upp en större delaktighet i samhället genom att göra gemensamma utflykter efter önskemål, besöka biblioteket och ta del av kulturutbudet i närområdet. Utöver detta arbetar vi med fysiska aktiviteter, som gemensamma promenader och träningspass. På vår sysselsättningsenhet Nykvarn har klienterna även tillgång till en mängd olika aktiviteter och grupper, exempelvis inom friskvård, fritid och matlagning. På Nykvarn ges stöd i och inspiration till att bland annat sticka, måla, snickra och lära sig att använda datorer. Det finns även möjligheter att få hjälp med att hitta praktikplatser och att delta i kurser hos folkbildningsförbunden på orten.

Till toppen av sidan