Vår inriktning

Inriktning

På Strandhagen i Sävsjö arbetar vi med så kallad standard- DBT (dialektisk beteendeterapi) d.v.s. kvalificerad DBT-behandling. Vi utför även KBT- behandling (kognitiv beteendeterapi).

I behandlingen ingår såväl individualterapi som färdighetsträning i grupp samt telefonstöd och konsultation för teamet. Klienten får struktur och rutiner samtidigt som hon får lära sig att förstå och hantera känslor och relationer. Dessa kunskaper praktiseras sedan i arbetsträning och andra situationer utanför behandlingshemmet.

Beskrivning av DBT-behandling

Aleris Strandhagen i Sävsjö har arbetat med ett välsammanhållet behandlingsprogram utifrån standard-DBT sedan 2004. Vårt DBT-team består av fyra medlemmar som är väl sammansvetsade. Tillsammans har de flera års erfarenhet av att arbeta med personer med en svår destruktiv problematik, allvarliga självskadebeteenden och/eller ständiga självmordstankar. Många gånger har våra klienter ett svagt socialt nätverk, inget eget boende och/eller svårt självskadande beteende vilket omöjliggör behandling i öppenvård. Därför är behandling hos oss ett bra val för den enskilde. Vår behandling och den stödjande miljö vi erbjuder denna ger sammantaget goda resultat för våra klienter. 

Vad är DBT-behandling?

DBT är en kognitiv beteendeinriktad behandling som betonar balansen mellan acceptans och förändring, i syfte att hjälpa klienten med allvarliga psykiatriska symtom. Att acceptera nuet och att stå ut med ångest, samtidigt som man arbetar med förändring, utan att falla tillbaka i självdestruktivt beteende.

I DBT-behandlingen kommer klienten att arbeta med hemuppgifter, rollspel kring nya sätt att samspela med sina medmänniskor och praktisera färdigheter som t.ex. att trösta sig själv när hon är upprörd eller ångestfylld. Färdigheterna är en viktig del i behandlingen och lärs ut i grupp en gång i veckan. I behandlingen får klienten lära sig att analysera sitt beteende för att se hur olika faktorer i omgivningen och hos klienten påverkar dennes beteende.

Målet med DBT-bahendlingen

Det som skiljer DBT från en del andra behandlingar är dess uttalade prioritering av behandlingens mål.

Målen kan delas in i tre stora områden:
1. Livshotande beteende; Reducera och ta bort suicidalt beteende, innefattande självmordstankar och försök, självskadetankar och handlingar. Klienten har ingen möjlighet att ta emot hjälp om de inte är i livet, därför är denna punkt den viktigaste och där allt arbete startar.
2. Terapistörande beteende; Reducera och ta bort beteende som stör behandlingen t ex att utebli från sessionerna eller inte aktivt delta i behandlingen, inte göra hemuppgifter, inte hålla överenskommelser eller andra beteenden. Principen är att klienten inte kan få hjälp om hon inte är kvar i terapin. 
3. Livsförstörande beteende; Minska beteende som förhindrar god livskvalité som t.ex. ätstörningsproblematik, missbruk eller missköta medicineringen.

I denna del ingår också att lära sig färdigheter för att:
•Hantera känslor och förbättra eller skapa relationer. Lära sig hantera vardagliga situationer på ett effektivt sätt och på sikt skapa ett liv värt att leva.
•Reducera lidande genom att identifiera källan till känslomässiga svårigheter
•Att terapeuterna hjälper klienten att stanna kvar i behandlingen, så att klienten kan göra en överenskommelse om att leva och att sluta med sitt självdestruktiva beteende.

Det är vår övertygelse att nycklarna till ett bättre liv är att ha stöttande, uppbackande relationer och någon form av meningsfull sysselsättning.

DBT-behandlingens faser

Behandlingen är uppdelad i olika faser och inleds alltid med en commitmentfas där klienten får ta del av hela behandlingen, hur den fungerar och vad som krävs. Klienten skriver sedan ett kontrakt tillsammans med sin individualterapeut och därefter inleds arbetet. När arbetet i behandlingen påbörjats arbetar man utifrån fyra olika faser. När livshotande beteende förekommer inleds alltid med fas ett. Allt jämt med att behandlingen fortlöper växlas till nästa fas utifrån klientens befinnande.

Fasindelningen ser ut enligt följande:Commitment: Orientering, överenskommelse, allians och kontrakt
Fas 1 Stabilitet och säkerhet. Att minska/ få bort självskador, suicidala tankar och suicidala handlingar. Att öka färdigheter i medveten närvaro, att reglera känslor, skapa och bevara goda relationer samt att stå ut i kris.
Fas 2 Att blicka bakåt. Bearbeta och kunna leva med trauman och sorg. Att kunna använda nya färdigheter i många olika vardagliga situationer (generalisering).
Fas 3 Att blicka framåt och uppnå personliga mål. Sysselsättning, boende, relationer, intressen, drömmar, visioner etc.
Fas 4 Att leva i medveten närvaro, varaktig livsvilja, motivation och engagemang i sitt eget liv.
Behandlingstiden varierar utifrån problematikens allvarlighetsgrad och vilka resurser som finns på hemorten.

Behandlingstid för DBT-behandling

För att gå igenom och ta del av hela behandlingen på Aleris Strandhagen i Sävsjö behöver man räkna med minst ett års behandlingstid. Detta för att klienten ska få möjlighet att gå igenom samtliga moduler i färdighetsträningen. Det går att påbörja och genomföra behandling på kortare tid, ca sex månader, beroende på vilket stöd som finns inom öppenvårdspsykiatrin. På flera platser i landet finns det idag välfungerande DBT-team vilka kan ta över behandlingen och behandlingen kan därmed fortsätta på hemmaplan. I sådan upplägg är det att föredra att Aleris Strandhagen i Sävsjös DBT- team tillsammans med klienten, arbetar klart med i fas ett.

Behandlingsmoment i DBT-behandling

Följande behandlingsmoment ingår i behandlingen:
• Individualterapi 1h/gång vid ett tillfälle i veckan
• Färdighetsträning i grupp 2h/gång vid ett tillfälle i veckan
• Telefonstöd 24h/dygn med sin individualterapeut
• Konsultation för DBT teamets medlemmar

Unik behandling på Aleris Strandhagen i Sävsjö

Behandlingen på Aleris Strandhagen i Sävsjö är unik eftersom alla delar i behandlingen tillämpas fullt ut. Den kompletterar därmed öppenvårdspsykiatrins DBT-behandling. Man kan med fördel påbörja behandlingen på behandlingshemmet för att lära sig tekniken, eller för att arbeta med akut självskadande beteende, och därefter fortsätta behandlingen för självskador i ordinarie öppenvård.

DBT-teamet består av steg 1-terapeuter KBT med DBT-utbildning samt färdighetstränare. Det finns även psykiatrisjuksköterskor på plats och en specialistläkare i psykiatri knuten till Strandhagen.

Regelbundna uppföljningar av klienternas psykiska hälsa visar ett gott resultat. Efter tre månader minskar det självdestruktiva beteendet drastiskt.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) på Strandhagen i Sävsjö

Förutom DBT-behandling kan vi erbjuda KBT, kognitiv beteendeterapi, för personer med annan problematik, som t ex ångestdepression och liknande. I en KBT- behandling kartläggs beteenden: inre (känslor, tankar och kroppsreaktioner) och yttre (observerbara handlingar). Detta genomförs tillsammans med klienten genom att upprätta och arbeta med en beteendeanalys.

Hur KBT-behandling går till

De beteenden som framkommer i beteendeanalysen tydliggör problembeteenden för klienten. Därefter utförs en kartläggning över underskott (vad gör vi för lite) och överskott (vad gör vi för mycket). När en generell kartläggning är gjord utförs en mer detaljerad kartläggning av problematiken genom funktionella analyser av de olika problemområdena. Här tittar man på situation/händelse, hur man tänker och känner i situationen/händelsen, hur man agerar samt vad som vidmakthåller problematiken i situationen/händelsen. I beteendeanalysen samlar terapeuten all relevant information och analyserar klientens problem, hur de uppstått och vad som vidmakthåller dem.

KBT baserar sig på ett vetenskapligt synsätt och de tekniker och metoder som används prövas i kontrollerande och jämförande studier. Behandlingarna är oftast kortvariga men kan också pågå länge beroende på problemens karaktär och komplexitet. I KBT betonas samarbete och tydlig arbetsfördelning, det är ett teamarbete. Både terapeut och klient förväntas vara aktiva, vad gäller arbetet i sessionen men också vad gäller hemuppgifter och registreringar av olika slag. Terapeuten arbetar pedagogiskt med att undervisa, förklara och göra problemen begripliga utifrån KBT-teorin. En tydlig förklaring lämnas om hur de olika behandlingsinterventionerna går till samt varför man ska göra dem. I behandlingen formas tydliga och konkreta behandlings mål. Arbetet utvärderas under behandlingens fortgång och vid behandlingens avslut med hjälp av olika skattningar och genom att klienten och terapeuten gemensamt stämmer av resultaten mot de planerade målsättningarna.

KBT på Strandhagen i Sävsjö

På Strandhagen bedrivs KBT-behandlingen både individuellt och i grupp. Klienterna deltar i färdighetsträning där de får lära sig strategier och färdigheter. Hos oss får de klienter som vill delta i KBT-behandling skriva ett kontrakt tillsammans med sin terapeut. Syftet med detta är att lyfta fram vikten av jämlikt samarbete och att klienten själv har makten att jobba för en förändring samt att behandlingen blir vad klienten gör den till. Terapeuten och personal på Strandhagen i Sävsjö erbjuder hjälp och stöd men att klientens motivation avgör resultatet.

KBT har på vetenskapliga grunder visat sig fungera för de flesta psykiska problem, bland annat ångest och affektiva störningar, ätstörningar, psykosomatiska störningar, psykoser, personlighetsstörningar och missbruksproblematik. Behandlingstiden varierar utifrån problematikens allvarlighetsgrad och vilka resurser som finns på hemorten.

I KBT-behandlingen, till skillnad ifrån DBT-behandlingen, är man inte styrd på samma sätt att följa en principstyrd manual. Här bygger klienten tillsammans upp en beteendeanalys som ligger till grund för arbetet och denna är föränderlig på ett annat sätt. För att nå goda resultat ses sex månader vara ett minimum av behandlingstid, kortare tid har dock förekommit. Längden på vistelsen på Strandhagen i Sävsjö styrs dock av uppsatta mål samt vad klient och placerare önskar ha uppnått med vistelsen och vilket stöd som finns vid hemflytt.

Vill du veta mer om våra behandlingar- kontakta oss

Vill du veta mer om Strandhagens DBT-program eller om vår KBT-behandling, kontakta föreståndare Magnus Johansson.

Till toppen av sidan