För remittenter till psykologerna

Du som läkare kan remittera direkt till psykolog vid Aleris Specialistvård Mag- och tarmmottagningen, genom att rubricera remissen ”Ställningstagande till KBT”.

Följande frågor behöver besvaras i remissen:
  • Har patienten en säkerställd och av patienten själv accepterad IBS-diagnos?

  • Har patienten erhållit översiktlig information om behandlingsformen enligtwww.aleris.se/ibsmottagningen?

  • Har patienten pågående ätstörning?

  • Har patienten pågående missbruk?

  • Har patienten någon allvarlig psykiatrisk problematik (t ex psykossjukdom, svår depression, komplicerat ångeststillstånd)?

  • Har patienten beteendeanpassningar till sina magtarmsymtom?

  • Har patienten gett sitt medgivande till att psykologen får tillgång till hela journalen?

Inför direktremittering till psykolog för KBT ska inremitterande ha vetskap om att:
  • Patienten kallas för bedömningssamtal där psykolog bedömer om KBT är lämpligt för patienten eller inte.
  • Medicinsk bedömning kommer inte att ske. Om detta önskas ska remiss sändas för läkarbedömning på en magtarmmottagning.
  • Under behandlingstiden hos psykolog kvarstår inremitterande som ansvarig för den medicinska vården.

Inklusionskriterier

Funktionella magtarmstörningar som har en tydlig negativ inverkan på patientens funktion och livskvalitet. Patienten har anpassat sin tillvaro efter magtarmproblemen och är villig att arbeta med att förändra dysfunktionella beteenden. Det kan handla om ickefunktionella kostanpassningar, toalettbesök utan trängningar och undvikande av situationer som väcker obehag. Exempel på sådana undvikanden är kommunala färdmedel, bio, restaurang, middag med vänner och att gå på offentliga toaletter.

Exklusionskriterier

Vi har inte möjlighet att ta emot patienter där samtidig psykiatrisk problematik i form av exempelvis svår depression, aktivt självskadebeteende, primär ätstörning, komplicerad ångestproblematik, PTSD, psykossjukdomar och missbruk bedöms föreligga. I dessa fall bör patienten hänvisas till psykiatrin. Vi erbjuder inte stödsamtal eller krishantering, i dessa fall ska patienten hänvisas till primärvården eller kurator inom den somatiska vården.

Remissförfarande

Efter att remissen har nått psykologmottagningen kallas patienten till bedömningssamtal där vi utreder om KBT är lämpligt. Remissvar skickas till inremitterande när patienten avslutas på psykologmottagningen.
Observera att ingen kontakt med gastroenterolog vid Magtarmmottagningen kommer att etableras. Medicinskt ansvar kvarstår hos inremitterande. Vid osäkerhet gällande IBS-diagnosen ska remissen inte ställas till psykolog.

Behandlingen

Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid IBS/funktionella magtarmstörningar.
Ca 10 sessioner grupp eller individuellt.
Hemuppgifter – mellan sessionerna får patienten träna på att, trots magtarmsymtom, göra sådant hon/han vanligtvis undviker pga. symtomen.
Övergripande fokus på att öka patientens funktion och livskvalitet, mindre fokus på symtomreduktion.

Till toppen av sidan