Insatser

Familjebehandling i Stockholm

Samspelsbehandling

Syftet med samspelsbehandling är att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Det bygger på kunskap om barns utveckling och teorier kring anknytning och mentalisering. Arbetet utgår alltid utifrån barnets behov av utvecklingsstöd och förälderns förmåga att tillgodose detta.

Samspelsbehandlingen sker i det vardagliga livet, där vi tillsammans med föräldern använder oss av vardagliga situationer för att samtala och reflektera kring barnets behov samt vägleda mot förändring.

Barnvärket kan erbjuda samspelsbehandling i form av Marte Meo, där bilden hjälper föräldrar att se behov och resurser hos barnet, samt att se egna möjligheter och att kunna svara utvecklingsfrämjande på barnets behov. Läs Socialstyrelsens beskrivning av metoden här.

Inom ramen för samspelsbehandlingen erbjuder Barnvärket i Stockholm även Barnorienterad Familjeterapi (BOF). Syftet med BOF är att utveckla familjens samspel och hitta nya sätt för föräldrarna att bemöta barnet och sker genom lek i sandlåda med figurer. Läs Socialstyrelsens beskrivning här:

Familjepedagogiska insatser

Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov av en förutsägbar vardag utvecklas via familjepedagogisk vägledning. Vi ger föräldrarna kunskap om barns behov av rutiner, måltider, närhet, konsekvens i vuxnas bemötande, adekvata gränser och detta tränas i vardagsnära situationer. De familjepedagogiska insatserna sker i familjens hem och vardagsmiljö i Stockholmsområdet. Insatsen skräddarsys utifrån uppdraget som görs tillsammans med föräldern och uppdragsgivaren.

Föräldrarsamtal/stöd

Som en del i familjebehandlingen ingår även samtal med föräldern kring dennes egna anknytningsmönster, då detta ligger till grund för vad man för vidare till sina barn. Genom att bli medveten om och träna på sin mentaliseringsförmåga, kan föräldern skapa förutsättningar att ge sitt barn en trygg anknytning.

Vi samverkar med nätverket exempelvis skola/förskola som finns runtom barnet, för att nå en varaktig förändring.


BBIC-anpassade observations- och utredningsuppdrag

BBIC- anpassade observations- och utredningsuppdragAleris Barnvärket i Stockholm gör BBIC-anpassade observations- och utredningsuppdrag på uppdrag av socialtjänsten. Vi utgår från ett helhetsperspektiv och har alltid barnets behov i centrum. Med det menas att hela familjens situation belyses från olika perspektiv, där anknytningsmönster och föräldraförmågor kopplade till barnets behov, står i fokus.

Utredningens längd och omfattning beror på uppdraget och kan variera. Aleris Barnvärket erbjuder observationer i barnets hemmiljö.

Den information som erhållits under observationen lämnas i form av ett skriftligt dokument innehållande processreferat samt analys och bedömning av det observerade.


Övervakat umgänge

Övervakat umgängeGenom förstärkt umgängesstöd kan barn och deras föräldrar få möjlighet att träffas även då omständigheterna gör att det finns särskilt behov av stöd eller skydd. Det kan till exempel vara umgänge för barn som bor i familjehem, föräldrar som är frihetsberövade samt där föräldrar av olika anledningar inte kan samarbeta. Syftet är att umgänget skall vara tryggt och förutsägbart för, först och främst, barnet men även för övriga berörda.


Stöd till familjehem

Aleris Barnvärket Stockholm erbjuder råd och stödinsatser till familjer som öppnat upp sitt hem för familjehemsplacerade barn och unga. Det kan handla om att lära känna sin nya familjemedlem och komma underfund med dennes unika behov. Stödet ges i hemmet genom exempelvis familjepedagogiska insatser samt genom samtal med familjehemsföräldrarna.

Marte Meo, som nämns ovan, är en användbar metod för att upptäcka barnets behov och hur föräldern kan förstärka sina resurser för att bemöta dessa. Metoden rekommenderas därför i arbetet med familjehem.


Introduktionsstöd/integrationsstöd till unga föräldrar

Barn utvecklas och formas i samspel med de människor och den miljö som omger dem. Barn är helt beroende av andra för sin överlevnad och utveckling och behöver ha nära kontakt med sina föräldrar. Barn som känner sig säkra på att någon ser dem och vill dem väl får en bra start i livet.

Att få barn är en omvälvande händelse i varje människas liv och Ibland kan en ung förälder ha behov av extra stöd och handledning för att kunna tackla den nya uppgiften att bli och vara förälder. Det kan exempelvis bero på att man själv har en psykosocial problematik, missbruk eller kommer från en annan kultur, utan ett stöttade nätverk omkring sig. Aleris Barnvärket erbjuder individanpassade insatser där vi stöttar och förbereder den unga individen att vara förälder samt att skapa förutsättningar för det nyfödda barnet att få en bra start i livet.

Till toppen av sidan