Digital läkemedelshantering – ett nytt mobilt arbetssätt

Från papper och penna till digital läkemedelshantering och mobilt arbetssätt. För bara ett par år sedan, sågs välfärdstekniken som något mindre rumsrent. Nu är den en efterfrågad självklarhet.

Med beviljade medel från vår Forsknings- och utvecklingsfond driver Patric Stoor-Karlberg, projektledare och systemägare för Safe-doc vid Aleris Omsorg i Sverige, ett projekt som syftar till att minska antalet avvikelser vid läkemedelshanteringen.

Rätt medicin i rätt tid – en av de viktigaste insatserna i vårt arbete

För att planera och genomföra läkemedelshantering använder sjuksköterskor och omsorgspersonal idag papper och penna. Detta traditionella tillvägagångssätt skapar tyvärr en årlig inrapporterad avvikelse som utgör cirka 15 procent av de totalt inrapporterade avvikelserna i Centuri, vårt avvikelsesystem. 

Patric Stoor-Karlberg

- Att använda sig av papper och penna är ju ett traditionellt arbetssätt, säger Patric Stoor-Karlberg, och de idag inrapporterade avvikelserna som gäller läkemedelshantering handlar oftast om felaktig dosering, felaktigt iordningsställande eller till exempel fel ordination.

Mer kvalitetstid åt våra boende

- Målet med att införa den digitala signeringen är en nollvision av läkemedelsavvikelser. Det innebär en ökad säkerhet och kvalitet kring läkemedelshanteringen och att samtidigt ha ett mobilt arbetssätt, fortsätter Patric. Vi hoppas och tror att det på sikt minskar personalens stress och oro samtidigt som det leder till ett mervärde för den enskilde som kommer att kunna få mer kvalitativ tid med personalen. 

- Min övertygelse är att vi genom olika digitala stöd kan minimera händelser som avviker från det planerade, säger Patric. Utmaningen är att hitta rätt välfärdsteknik som stöttar personalen och ger mervärde för de som valt oss till att utföra stöd, vård, behandling och omsorg. Att vara mer digitala i våra arbetsrutiner och använda välfärdsteknik kommer också göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare. Om vi ligger i framkant av digitaliseringen inom vård och omsorg tror vi oss också långsiktigt kunna förbättra våra möjligheter att rekrytera kommande generationer av sjuksköterskor och omsorgspersonal.

Mobil app

Projektet som Patric driver startades i mars 2017 genom att påbörja testning av en mobil applikation för läkemedelssignering på två verksamheter inom Aleris Omsorg, ett äldreboende och ett HVB-hem (Hem för vård och boende). 

- Vi har kommit en bra bit på väg med att testa tekniken och vi ser redan nu att det kommer att vara till stöd och hjälp för våra medarbetare och dessutom ge ett mervärde för våra boende. Men vi har fortsatt en del utmaningar, till exempel i att se till att rätt infrastruktur finns på plats så den nya tekniken verkligen fungerar hela tiden. 

Mobilappen är idag kopplad till vårt journalsystem och med hjälp av leverantören Safe Care kommer den vidareutvecklas och förfinas med bland annat push-notiser och en läkemedelsmodul. 

- Det finns så klart fler funktioner som leverantören kan erbjuda, men vi får skynda långsamt och se vad som passar bäst för våra verksamheter, säger Patric.

En efterfrågad självklarhet

Att Aleris ska använda mer välfärdsteknik är ett beslut som är taget av divisionsledningen hos Omsorg Sverige. Utvecklingen går fort. För att ta ett exempel så är nattkameror för äldre med hemtjänst eller på våra boenden en fråga som var kontroversiell för bara 1-2 år sedan. Nu är det fler och fler, både privata och offentliga, vård- och omsorgsgivare som tillhandahåller det. 

- Våra uppdragsgivare, kommuner och landsting, frågar efter lösningar som gör oss mer effektiva och kvalitetssäkra, fortsätter Patric. Både vi och våra konkurrenter testar olika mobila digitala lösningar. Denna modul/ applikation pratar direkt till Pascal (Nationellt system för läkemedelsordinationer) som används av läkare. Data tankas från Pascal till e-läkemedelsmodulen och sjuksköterskan säkrar att informationen är korrekt innan informationen förs vidare till appen och omsorgspersonalen kan signera given läkarordination direkt i mobilen. Sjuksköterskan ser också till att all information stämmer om medicinen, till exempel rätt dos, vid vilka tider den ska ges och så vidare. I framtiden måste vi kunna jobba på andra sätt. Vi vill hitta de lösningar som passar oss bäst. Det är ett samhällsansvar att prova nya arbetssätt för att se vart våra resurser ska användas på bästa sätt. Välfärdstekniken ska inte ersätta oss människor utan avlasta och komplettera nuvarande arbetssätt.

Förenklade men effektivare rutiner

Målet med projektet är att få till ett förenklat, mobilt och digitalt arbetssätt. Det ska bli säkrare och effektivare att ge rätt mediciner till rätt patienter och bli avlastande för sjuksköterskorna i deras rutiner. 

- Min förhoppning är att personalen känner ett större lugn i sin arbetssituation och kan vara mer närvarande med den enskilde i och med att stödet är så effektivt. Arbetsrutiner kommer att förenklas med detta system, det blir snabbare och effektivare och en viss oro och administration kommer att försvinna. Avvikelserna ska minimeras och arbetstiden ska istället användas till den enskilde. På så sätt kan vi också ge en mer kvalitativ vård till våra boende avslutar Patric. 

Om du skulle luta dina studier mot någon av Aleris värderingar – vilken passar bäst?

 Nytänkande, Engagemang och digitalt professionella.

Aleris Omsorg har också nyligen startat en välfärdsteknologigrupp bestående av Patric och några omsorgskollegor från olika delar av organisationen; Emelie Hartelius och Lars Fransson – Äldreboende, Emma Swanström – Hemtjänst, Pia Malm – Stöd och Boende, Per Johansson – Etablering egen regi, Martin Holmqvist – Ekonomi, Håkan Hammarbäck – IT/Teknik. Gruppens arbete ska resultera i nya förslag till divisionsledningen om fortsatta satsningar inom detta område.


FAKTA

Frågeställning:
"Kan vi minimera läkemedelsavvikelserna genom ett nytt arbetssätt och med hjälp av välfärdsteknik?"

Ansvarig:
Patric Stoor Karlberg

Delansvariga: 
Eva Backlund – MAS Aleris Omsorg
Magnus Andersson – Affärsområdeschef för stöd och boende
Kristin Ahne – Affärsområdeschef Äldreomsorg Sydväst 

Finansiär/ projektform:
Forskningsprojekt som stöds av medel från Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond.

Till toppen av sidan