Nya träningsmetoder som stärker äldre och bryter deras isolering

Projekt förebygg muskelförlust

Redan i 30-årsåldern börjar vi människor förlora muskler. Detta fortsätter sedan livet ut och blir för många ett stort problem som leder till isolering och sjukdom högre upp i åldrarna. Hur kan vi få äldre människor att träna och vad är en riktig kost? Det är frågeställningarna i Åsa von Berens, dietist hos Aleris, doktorandarbete.

Sarkopeni, så benämns den förlust av muskelmassa och styrka som följer med stigande ålder. Att förlora styrka och muskler ses vanligen som en naturlig del av åldrandet, vilket det också är.

- Samtidigt är det viktigt att se att sarkopeni har många negativa effekter. Den äldre riskerar att förlora sina sociala kontakter och få följdsjukdomar samtidigt som risken för fall ökar. Sammantaget leder detta till försämrad livskvalitet och omfattande samhällskostnader i form av anhöriga som måste hjälpa till, ökat behov av hemtjänst samt mer sjukhusvård. Därför är förebyggande arbete väldigt viktigt, säger Åsa von Berens, doktorand och dietist inom Aleris Rehab.

Rätt träning skjuter upp muskelförlusten

Även om sarkopeni är en del av åldrandet, visar forskning att dess förlopp kan skjutas upp och förebyggas genom träning, och då främst styrketräning, samt genom intag av proteinrikt kosttillägg. Fortfarande är kunskapsluckorna stora bland annat kring hur effektiv träningen är, vilka kosttillägg eller specifika näringsämnen som har effekt,samt hur man bäst aktiverar äldre som lider av sarkopeni till förebyggande träning. För att öka kunskapen kring dessa frågor startades studien VIVE-2, Vitality, Independence and Vigor in the Elderly 2, som drivs av bland andra Uppsala universitet, Tuft University i Boston och Karolinska Institutet. I studien har 150 äldre personer från Boston och Stockholm följts under sex månader. Samtliga som valdes ut att delta var över 70 år och inaktiva.

- Genomsnittsåldern var 77 år och det handlade om personer som var inaktiva och med risk för nedsatt funktionsförmåga, vilket fått till följd att de blivit begränsade och i vissa fall fått sin livskvalitet försämrad, säger Åsa von Berens, vars doktorandarbete är en del i VIVE-2 och har fått stöd av Aleris Forsknings- och Utvecklingsfondmed 134 000 kronor.

De äldre i studien lottades i två olika grupper. Båda dessa fick anpassad styrketräning tre gånger per vecka under ledning av fysioterapeuter inom Aleris i Sverige. Den ena gruppen fick därutöver en dryck berikad medprotein- och D-vitamin, medan den andra gruppen inte fick näringsdryck och därmed fungerade som kontrollgrupp. Det är väl känt att protein är en förutsättning vid muskelbildning. Däremot finns det studier som pekar i olika riktning avseende vilken D-vitaminnivå som är optimal för musklerna. Syftet med studien var att mäta effekten av träning i kombination med den aktuella näringsdrycken på livssituation och nutritionsstatus men också att utvärdera om metoden kan användas inom primärvård och i äldreomsorg i förebyggande syfte.

De äldre blev aktiverade

- Man kan inte säga att det preventiva arbetet fungerar speciellt bra i dag. De förebyggande insatserna för dessa äldre skulle behöva var betydligt större. Visst, man kan ju säga att många i dag kan ta sig till ett gym och till och med få en personlig tränare om man har råd med det. Men man måste inse att detta handlar om äldre som under lång tid avstått från fysisk aktivitet. Då blir tröskeln väldigt hög och därför skulle det behövas mer av strukturerat förebyggande arbete som innefattar både träning och kost, säger Åsa von Berens.

Den primära utfallsvariabeln i studien, alltså det mått som man använder för att mäta skillnaderna mellan de båda grupperna, är hur snabbt de äldre kan gå 400 meter. Forskarna har också genomfört intervjuer med de äldre för att skapa sig en bild av hur deras vardag och livskvalitet har påverkats av att börja träna. Tyvärr kan några slutsatser ännu inte redovisas från studien, då den data som samlats in (juni 2015) nu analyseras.

- Även om vi inte kan säga något ännu är det tydligt att träning i grupp i sig är något väldigt socialt, som aktiverar de äldre och får dem att komma ut. Man kan säga att oavsett näringsdrycken så har den interventionen stor betydelse för de äldre, säger Åsa von Berens.

Fakta:

Frågeställning 
Primär: Effekten av nutrition och fysisk träning; interventionsstudie bland äldre.
Sekundär: Hur får vi äldre att behålla styrka för att leva bättre och minska samhällskostnader?

Ansvarig Åsa von Berens, dietist hos Aleris och doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet.

Finansiär/projektform Doktorandarbete som stöds av Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond. En del av VIVE-2, Vitality, Independence and Vigor in the Elderly 2, som drivs av bland andra Uppsala universitet, Tuft University i Boston och Karolinska institutet.

Till toppen av sidan