Forskningsprojekt med relationen i fokus

Relationen i fokus

Trygghet – Relation – Bemötande. Relationen står i fokus när Isabels nya forskningsprojekt drar igång med hjälp av medel från Aleris Forsknings- och utvecklingsfond.

Vad är det som gör att du känner dig trygg?

Trauma och Resiliens, är en studie som Isabel Andersson, chef Stöd och boende för unga, har beviljats forskningsmedel för från Aleris Forsknings- och utvecklingsfond. Isabel vill undersöka vad de unga själva säger om vad som bidragit till en positiv förändring i deras liv sedan de kom till Sverige. Hennes studie omfattar tio intervjuer med unga, mellan 16 och 20 år, som alla har bott eller fortfarande bor på något av Aleris gruppboenden för ensamkommande.

Vilka faktorer, egenskaper och styrkor samt vilket bemötande stärker dessa unga? Vilka processer, trots deras utsatthet, leder till en positiv utveckling känslomässigt, socialt, språkligt, kulturellt och nationellt/transnationellt? Det är frågorna som Isabel hoppas hitta tydliga svar på.

Sätt ord på det vi faktiskt gör

Idén till det här projektet har Isabel haft under en längre tid och det är en fortsättning på ett samarbete med Rädda Barnen som Aleris inledde redan 2012 där man gemensamt har tagit fram en manual för hur man kan genomföra 10 strukturerade gruppsamtal för ensamkommande flyktingbarn. Bakomliggande teorier för gruppsamtalen är bland annat KASAM – Känsla av sammanhang och TMO, TraumaMedveten Omsorg. Manualen finns att köpa via Rädda Barnens hemsida.

- I och med arbetet med manualen och teorierna kring TMO insåg jag att det är precis det här vi arbetar med inom Aleris boenden för ensamkommande, en medveten omsorg. Att vi genom TMO får hjälp att beskriva och sätta ord på vad vi faktiskt gör.

Idén föddes till att intervjua 10 barn och ställa dem frågan – Vad är det som gör att du känner dig trygg? Vad är det som gör att det funkar? Intervjufrågornas har fokus på trygghet, relationer och bemästrande (coping) utifrån TMO:s tre grundpelare.

- Det är spännande att forska på framgångsfaktorer, säger Isabel. Här är relationen i fokus. Betydelsen av en bärande relation i vårt arbete överbryggar alla metoder även om relation och metod inte behöver vara i motsats tillvarandra. TMO ger oss redskap för hur man bygger relationer och hur vi kan skapa miljöer som både förstår och till och med kan läka de ungas tidigare trauma.

Studien görs under 2016 i samarbete med Riitta Eriksson, forskare på FoU Nordost i Stockholms län, och Camilla Küster, kurator och handläggare på Rädda Barnen. Riitta Eriksson har forskat i över 10 år och är väl känd inom detta område. FoU Nordost, Rädda Barnen och Aleris har tillsammans tagit fram frågorna som de kvalitativa intervjuerna vilar på.

- I och med att det är en erfaren, extern forskare från en neutral plattform som genomför själva forskningsarbetet så får vi objektiva glasögon säger Isabel, och vi hoppas att resultatet kan ge oss mandat att visa att vi har en metod som fungerar och att Aleris står för hög kvalitet i arbetet med de unga.

Skapar positiva sammanhang

- Genom att forskningen sker i samverkan med andra är förhoppningen att den också kan leda till andra positiva sammanhang som kan vara bra för Aleris, säger Isabel. FoU Nordost, Rädda Barnen och Aleris har redan haft en gemensam föreläsningsdag och presentation av projektet för sju kommuner i Stockholm.

Isabels tidigare forskning har också gett frukt åt Aleris, på mer än ett sätt. En temadag med namnet "Vad gör en förändring?" hölls 2015 och forskarna Lisa Skogens och Ninive von Greiff, från Socialhögskolan presenterade studien som genomfördes 2014/15, även den med medel från Aleris Forsknings- och utvecklingsfond. Anders Bergmark, professor på Socialhögskolan var också med och föreläste om evidens, metoder och relationens betydelse i det sociala förändringsarbetet.

Isabel har också tillsammans med Lisa Skogens och Ninive von Greiff varit deltagare på Almedalsveckan 2015 där de höll ett seminarium i Aleris trädgård och berättade om studien

IsabelAnderssonIsabel Andersson är socionom och familjeterapeut samt diplomutbildad i organisationspsykologi inom konsultation och ledarskap där handledarutbildning ingår. Hon har yrkeserfarenhet inom kommunal verksamhet som utredare, familjeterapeut, medlare, krishanterare, projektledare, enhetschef och socialchef samt arbetat med forskning och utveckling inom missbruksfrågor. Arbetet på Aleris innebär att vara strategisk ledare för våra verksamheter som riktar sig till unga och unga vuxna; familjehemsverksamheten Nåjden, öppenvårdsverksamheten Målet samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.

FAKTA

Frågeställning:
Vilka faktorer, egenskaper och styrkor samt vilket bemötande stärker dessa unga? Vilka processer, trots deras utsatthet, leder till en positiv utveckling känslomässigt, socialt, språkligt, kulturellt och nationellt/transnationellt?

Ansvarig:
Isabel Andersson

Finansiär/Projektform:
Forskningsprojekt vid Aleris Omsorg Sverige i samarbete med FoU Nordost stöds med medel från Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond.

Till toppen av sidan