Kvalitets- & Miljöarbete

Aleris har ett väl utvecklat kvalitets- och miljöledningssystem enligt det internationella kvalitetssystemet ISO. På Aleris finns även ett nordiskt Kvalitetsråd som ansvarar för koncerngemensam kvalitetsutveckling.

Varje dag genomförs tusentals möten mellan Aleris medarbetare och kunder. För att varje dag ge god vård och omsorg krävs engagerade och kunniga medarbetare, men också omfattande kvalitetsledning och uppföljning på alla områden - från medicinsk kvalitet, patientnöjdhet och säkerhet till arbetsmetoder och kompetensutveckling. Aleris har kvalitetschefer och kvalitetsansvariga inom sina verksamheter som ansvarar för kvalitetsledning och uppföljning.

Första rapporten om Aleris kvalitetsarbete

Kvalitet är grunden för hela Aleris verksamhet. Är vi inte tillräckligt bra får vi varken patienter eller offentliga avtal. För första gången har vi beskrivit Aleris systematiska kvalitetsarbete i en rapport. Där beskriver vi vår kvalitetsorganisation och visar exempel på hur vi lever upp till våra kvalitetsmål.

Kvalitet inom vård & omsorg - kvalitetsrapport för Aleriskoncernen 2015

 

Miljöcertifiering

Miljöcertifieringen (ISO 1400:2004) innebär att vi strävar efter att minska företagets miljöpåverkan. Detta sker bl a genom att vi efter miljöutredning sätter miljömål för verksamheterna som efter genomförda åtgärdsplaner följs upp. 

För det strategiska kvalitetsarbetet ansvarar Aleris Nordiska Kvalitetsråd. Där finns representanter från alla länder och rådet har även sakkunniga experter till sitt förfogande. Kvalitetsrådet tillvaratar och optimerar koncernens samlade kompetens och verkar för långsiktig utveckling inom resultatkvalitet, bemötandekvalitet och säkerhet. 

Aleris arbetar utifrån kvalitetssystemet ISO vilket innebär att vi strukturerat : 

 • har patientsäkerheten i främsta fokus
 • beskriver tydligt våra arbetsmetoder och rutiner
 • uppdaterar och håller kvalitetsledningssystemet levande
 • genomför och utvärderar kundmätningar till patienter/remittenter/kunder och uppdragsgivare
 • rapporterar uppkomna avvikelser och vidtar åtgärder
 • genomför regelbundna interna revisioner
 • stämmer regelbundet av vår verksamhet med uppdragsgivaren
 • introducerar och kompetensutvecklar våra medarbetare
 • har regelbundna externa revisioner av verksamheterna
 • sammanfattar årligen utfallet av kvalitetsarbetet i kvalitetsbokslut
 • och uppfyller myndigheters krav på kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården

 

Har du frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete är du välkommen att kontakta någon av våra verksamheter! 

Till toppen av sidan