Kvalitets- och miljöarbete Omsorg

Aleris Omsorgs kvalitetsarbete utgår från de gemensamma värdeorden OPEN – Omtänksamma, Professionella, Engagerade och Nytänkande. Utifrån varje enskild människas behov, förutsättningar och intressen så skapar vi tillsammans högsta möjliga livskvalitet.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och hållbar utveckling för att Aleris ska vara förstahandsvalet och bidra till att samhällets resurser används på bästa sätt. Kvalitet skapas i mötet mellan våra medarbetare och våra enskilda. Ett gott bemötande och respekt för varje individ är grundläggande förutsättningar för en god och säker vård och omsorg.

KvalitetshjuletVad som sedan bygger kvalitet är många aktiviteter som samverkar i ett och samma flöde. För att säkerställa detta så följer vi externa och interna regelverk och vi utvärderar resultaten kontinuerligt genom interna och externa revisioner, egenkontroller samt kundnöjdhetsmätningar.

 

 

 

Aleris Omsorgs kvalitetsledningssystem är uppbyggt och certifierat enligt Svensk Standard ISO 9001:2015 . Systemet följer även de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

 

Ta del av 2016 års kvalitetsberättelse

Kvalitetsberättelsen ska beskriva vad man gjort under året för att identifiera, analysera och reducera risker, tillbud och negativa händelser och vilka resultat man har uppnått i kvalitetsarbetet samt vilka förbättringar man vidtar inför kommande år.

Här kan du ladda ner Aleris Omsorgs kvalitetsberättelse 2016.

lex Sarah och lex Maria

I det systematiska kvalitetsarbetet rapporteras avvikelser från verksamheterna. Ett fåtal av dessa blir anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah eller lex Maria. 

Till toppen av sidan