Öppna jämförelser sjukvård 2016

Björkar - Öppna jämförelser

Aleris Division Sjukvård visar en positiv trend i årets Öppna jämförelser då närmare tre fjärdedelar av våra verksamheter hamnar över genomsnittet i riket. Ortopedin och strokesjukvården är några av våra verksamhetsområden där vi får mycket goda betyg.

Öppna Jämförelser är en rikstäckande rapport som Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer varje år där man jämför sjukvården i landet när det gäller kvalitet, resultat och kostnader. Rapporten baseras på de senaste resultaten från några av Sveriges nationella kvalitetsregister och grunden för årets sammanställning är 2014 och 2015 års patientinsatser inom primär- och specialistvård. Syftet med Öppna jämförelser är att förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten inom sjukvården men även att dra lärdomar från varandra inför framtiden. Svaren presenteras på SKL:s webbplats.

Merparten över rikssnittet

Den stora merparten av Aleris verksamheter får goda betyg och hamnar över rikssnittet i jämförelserna för 2016 och vi kan notera en positiv förändring i årets rapport. 73,5 procent av indikatorerna (mätområden) ligger över genomsnittet i landet, vilket är en ökning med knappt en procent jämfört med tidigare år. Inom ortopedin fortsätter vi att få mycket höga betyg där Elisabethsjukhuset och sjukhuset i Motala sticker ut lite extra med att hamna över rikssnittet på samtliga indikatorer. När det gäller övrig ortopediverksamhet i landet ligger vi över snittet på 16 av 19 områden. 

I Bollnäs fortsätter vi vårt prisbelönta arbete inom strokesjukvården och i år är 90 procent av indikatorerna bättre än landet i övrigt. Även inom diabetessjukvården och kvinnosjukvården visar vi goda resultat där 74 procent respektive ca 70 procent av indikatorerna når över riksgenomsnittet. Inom medicin ligger siffran på 78 procent. Samtidigt förbättrar ögonsjukvården sitt resultat jämfört med året innan och har nu 72 procent av indikatorerna över snittet i riket.

Här läser du Aleris Division Sjukvård Öppna jämförelser 2016

Till toppen av sidan