Aleris beklagar vårdskador vid Elisabethsjukhuset i Uppsala

Patienter som genomgått höftartroskopiska operationer vid inklämningssyndrom i höftleden, FAI, 2014-2016 på Elisabethsjukhuset har drabbats av onormalt många komplikationer och ett antal patienter har opererats flera gånger.

Totalt bedömer Aleris att 20 av 169 opererade patienter har drabbats av allvarliga undvikbara vårdskador. Samtliga dessa kan kopplas till en enskild läkare. Läkaren slutade sin anställning vid sjukhuset 20161231.

Aleris ser mycket allvarligt på det inträffade och beklagar djupt att patienter inte har fått en god vård av oss. Vi har varit i kontakt med ett större antal patienter för att på bästa sätt hjälpa dem.

Aleris har anmält händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, både som individärende gällande läkaren och enligt lex Maria. IVO:s granskning av ärendet är pågående och Aleris bistår myndigheten. Utöver de 20 fall som anmälts enligt lex Maria har Aleris försett IVO med ytterligare 36 journaler rörande komplicerade och svårbedömda fall. Totalt finns 56 patientärenden hos IVO för bedömning.

Aleris har vidtagit en mängd åtgärder för att hindra att något liknande inträffar. Bland åtgärderna finns: registrering av omoperationer, registrering av komplikationer under operation, komplettering av befintligt infektionsregister med registrering även av andra komplikationer efter operation, komplettering av dagens rapportering till fem kvalitetsregister med att även mäta patientupplevd kvalitet för patienter som ej omfattas av något av de fem registren, rutin vid införande av ny metod som bland annat innebär att chefläkare och sjukhuschef ska godkänna den nya metoden samt att riskanalys genomförs om avsikten är att metoden ska bli rutin.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan