Aleris interna utredning kring oskuldskontroller klar

Den interna utredning som Aleris genomfört med anledning av att oskuldskontroller har utförts vid Aleris Specialistvård Järva är nu klar.

Den interna utredning som tillsattes när det kom till Aleris kännedom att så kallade oskuldskontroller förekommer är nu färdigställd. Följande kan konstateras:

 • Händelsen som rapporterats i TV 4 har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
 • Cirka 560 journaler från 2012-01-01 till och med 2015-09-30 hos aktuell läkare har granskats. Utredningen visar att ett fåtal fall av oskuldskontroller kan kopplas till aktuell läkare
 • Läkaren har under den tid som Aleris internutredning pågått varit arbetsbefriad. Denna arbetsbefrielse kommer att fortgå i avvaktan på att IVO tar ställning i ärendet
 • En enkätundersökning som genomförts inom cirka 20 enheter vid Aleris i Sverige visar att aktuell typ av kontroller inte utförs i dessa. Enkätundersökningen visar också att två av verksamheterna vid vardera ett tillfälle fått frågan från en patient om att utföra en kontroll. Aleris medarbetare har då nekat patienten detta.

Mer om Aleris interna utredning och åtgärder

Utredningen omfattar både den i media rapporterade händelsen och en bredare granskning av andra delar inom företaget:

 • Upprepade samtal med läkaren
 • Detaljerad granskning av journaler för perioden 2014 -01 01 tom 2015-09-30
 • Översiktlig granskning av journaler för perioden 2012-01-01 tom 2013-12-31
  - Totalt har cirka 560 journaler granskats. Journalgranskningen, som utförts av chefläkare,
  och samtalen med läkaren visar att ett fåtal fall av intygande av oskuld har ägt rum.
  Undersökningen har inte kunnat påvisa att tvång har förekommit.
 • Händelserna har rapporterats i verksamhetens avvikelsesystem.
 • Förtydligande från chefläkaren har gått ut till samtliga verksamheter inom Aleris somatiska vård enligt följande:
  - På Aleris gynekologiska-, primärvårds- och övriga mottagningar genomför vi medicinska utredningar och behandlingar på strikt medicinska indikationer. Det är följaktligen ej tillåtet att genomföra gynekologiska undersökningar i avsikt att försöka bedöma huruvida en patient har debuterat sexuellt och att skriva intyg om detta.
 • En enkät har gått ut till samtliga Aleris mottagningar inom primärvård och specialistvård där liknande frågeställningar kan uppstå. Totalt rör sig detta om 20-talet enheter. Syftet med denna undersökning har dels varit att säkerställa att liknande händelser ej har förekommit på fler enheter och dels att efterhöra huruvida liknande tjänster har efterfrågats. Enligt svaren förekommer inte händelser liknande de på Järva i andra delar av Aleris verksamheter. Däremot anger två enheter, Aleris Vårdcentral Järva och gynmottagningen vid Aleris Specialistvård Handen, att de vid varsitt tillfälle ombetts av en patient att utfärda ett så kallat oskuldsintyg. Aleris medarbetare har då nekat patienten detta.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris
+ 46 706 82 71 23

Till toppen av sidan