Aleris kunskapscentrum för demens

Aleris kunskapscentrum för demens

Allt fler inom gruppen äldre utvecklar demenssjukdom. För att trygga vår kompetensutveckling på området har Aleris avsatt stora resurser. Vi har bildat en specialistgrupp inom demenssjukdom, utsett demenshandledare för alla verksamheter och låtit alla dessa tillsammans bilda ett nätverk för fortbildning och kompetensutveckling.

Aleris grupp för demensvårdsutveckling

Aleris har medarbetare med specialistkompetens i demens. Ett urval av dessa har bildat arbetsgruppen ”Aleris grupp för demensvårdsutveckling”, även kallat AGDA. Ordförande och talesperson i demensfrågor är Anna Jakobsson, verksamhetschef från Aleris Salabacke Plaza i Uppsala. Flera av AGDA:s medlemmar arbetar på verksamheter som inom Aleris kallas Kunskapscentrum Demens.

Kunskapscentrum Demens

Aleris Kunskapscentrum demens är verksamheter med specialkompetens kring demens och som skapar en brygga mellan forskning och praktik. Lärandet sker i den praktiska verkligheten, inte på ett lärosäte långt bort. Våra Kunskapscentrum demens är en partner till forskare. Medarbetarna deltar i att driva forskningen på området framåt i de demenssjukas vardag.

På våra kunskapscentrum demens på äldreboenden arbetar vi med demensteam med specialkunskap om beteendeförändringar vid demenssjukdom, så kallad BPSD. Vi använder oss av den senaste forskningen om åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar. Att skapa det bästa möjliga boendet för äldre med demens är den klart uttalade ambitionen.

I våra kunskapscentrum demens inom Aleris Hemtjänst arbetar vi med demensteam. Teamen träffas regelbundet i utbildningssyfte samt för att utbyta erfarenheter och kunskaper. Våra demenshandledare inom hemtjänsten besöker den äldre i sitt hem och identifierar behov och önskemål i omvårdnaden.

Vårt kunskapscentrum demens Aleris Hemtjänst Södermalm har fått medel från Socialstyrelsen för att genomföra projektet "Demensprojekt - Kommun och Landsting i samverkan". Projektet bestod av tre delar; samverkan, demensteam samt grundutbildning. Man har i verksamhetens arbete lyft fram demensfrågorna på ett exceptionellt sätt. Dessutom har Aleris Hemtjänst Södermalm ingått i ett forskningsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet.

Demenshandledare

Alla verksamheter inom Aleris Äldreomsorg har minst en utsedd demenshandledare. Demenshandledaren fungerar konsultativt i sin verksamhet och har bl.a. följande uppdrag:

  • Ta del av information från Aleris grupp för Demensvårdsutveckling (AGDA).
  • Sprida informationen vidare på sin verksamhet.
  • Förmedla information till gruppen om vilken typ av stöd chefer, medarbetare, kunder och närstående kan behöva för att aktivt arbeta med demensvårdsutveckling.o Är den i verksamheten som företräder boende och anhöriga med behov och perspektiv kring demenssjukdom.Genom verksamhetens demenshandledare är alla verksamheter inom Aleris Äldreomsorg delaktiga i kompetensutveckling kring omsorgen av demenssjuka kunder/boende.

Nätvkerket Bryggan

Aleris grupp för demensvårdsutveckling och demenshandledarna utgör nätverket Bryggan - bryggan mellan teori och praktik. Nätverket Bryggan utgör en viktig roll i att sprida kunskap och erfarenheter kring vår arbete med demensvårdsutveckling.

Till toppen av sidan