Genomförandeplan

Genomförandeplan

Genomförandeplanen innehåller mål och delmål och är en tydlig angivelse av vad kontaktman och brukare kommit överens om gällande behovet av stöd till den äldre.

Här noteras när och hur han eller hon vill ha stödet och på vilket sätt det ska genomföras.

Individanpassat

Vill den äldre sova länge på morgonen och sitta uppe sent på kvällen eller gå upp tidigt och sova en stund på eftermiddagen? Självklart varierar exempelvis tid för uppvaknande och önskat sänggående efter dagsform, men det är nödvändigt att veta hur den äldre generellt önskar ha det för att vi ska kunna stötta och hjälpa när han/hon själv önskar få insatserna.

Speciella behov

Man tar reda på om den äldre har behov av tolk eller ledsagning exempelvis vid utförande av ärenden. Den äldre delar med sig av kulturella/religiösa aspekter som påverkar det dagliga livet.

Den enskildes dagliga livsrutiner noteras i genomförandeplanen liksom mat som denna inte äter/är allergisk mot och annan viktig information. Här noteras också vad den äldre uppskattar för typ av aktiviteter och dennes önskemål om social gemenskap för att vi ska kunna erbjuda aktiviteter som passar honom/henne.

Delaktighet

Många närstående har varit med om att vårda och/eller stödja den äldre innan han/hon flyttat till äldreboende och det är viktigt att kontaktmannen har kontinuerlig dialog med dessa för att säkerställa att närståendes erfarenheter tas tillvara. Om närstående vill, och den äldre accepterar, ges närstående möjlighet att vara delaktig i vården och omsorgen.

Själva arbetet med genomförandeplanen, med ett tvärprofessionellt perspektiv och den äldres delaktighet, skapar även trygghet hos brukare/närstående då den sker strukturerat och målmedvetet samt dokumenteras. Den äldre får kontinuitet i insatserna i och med att dessa utförs enlighet med genomförandeplanen.

Kvalitetsombud

Eftersom alla inte har lika lätt att uttrycka sig i skrift har vi ett kvalitetsombud på varje enhet som har ett övergripande ansvar för, och säkerställer att, den sociala dokumentationen utförs korrekt.

Till toppen av sidan