Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården för de äldre baseras på ett så kallat salutogent synsätt. Det innebär att den legitimerade personalen förutom sitt specifika hälso- och sjukvårdsuppdrag, identifierar varje kunds friskfaktorer.

Sjuksköterskans förmåga att tolka, urskilja och tillmötesgå patientens uttalade och outtalade behov är avgörande för ett framgångsrikt hälso- och sjukvårdsarbete. Våra sjuksköterskor har ett nära samarbete med personalen på äldreboendet och träffar regelbundet de boende. Vi samarbetar också med ansvariga läkare.

Planering av vården

Den individuella vårdplaneringen lägger grunden till en god omvårdnad. Den är en arbetsprocess som vi använder för att tillgodose varje boendes behov av hälsoinsatser. Vårdplanering genomförs systematiskt i en dialog mellan kund, närstående, omvårdnadspersonal, rehabiliteringspersonal och sjuksköterska. Detta skapar förutsättningar för en helhetssyn på varje person.

Årlig vårdplanering

En vårdplanering görs inom 14 dagar efter att kunden har flyttat in till oss. Därefter görs en årlig vårdplanering tillsammans med ansvarig läkare. Det kan också göras vårdplaneringar däremellan om kundens hälsotillstånd förändras.

Teamarbete

Den enskildes resurser och vård- och omsorgsbehov identifieras, planeras och tillgodoses genom ett teamarbete. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, den enskilde och närstående, kontaktperson och i förekommande fall sjukgymnast och arbetsterapeut analyserar, planerar och utvärderar gemensamt hur behov av vård och omsorg ska tillgodoses för att ge den enskilde en god och säker vård och omsorg.

Sjuksköterskor säkerställer plan

Sjuksköterska finns tillgänglig för våra kunder dygnet runt på våra verksamheter. Våra sjuksköterskor är nyckelpersoner för att varje kunds omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Han eller hon säkerställer också att omvårdnadsåtgärderna genomförs i samverkan med övriga personalgrupper.

Till toppen av sidan