Närstående

Närstående

Många frågor väcks då en närstående blir så gammal eller sjuk att hon eller han blir i behov av hjälp i hemmet eller kanske måste flytta till ett äldreboende. Vad händer nu? Hur löser vi det här? Vem tar man kontakt med?

Att flytta in på ett vård- och omsorgsboende eller att behöva hjälp i hemmet är en stor förändring för den enskilde, men också för hans eller hennes närstående. Många gånger finns komplexa känslor av svek, lättnad och inte minst oro för hur det ska bli i den nya situationen.

Första mötet

I denna fas har vi ett stort ansvar för att ge saklig information, vara lyhörda för frågor och farhågor och kunna se både kundens och den närståendes behov. Vi har en metodik för det vi kallar första mötet som syftar till att underlätta en dialog med både kunden och de närstående – en bra start är avgörande för ett bra boende.

Ömsesidigt stöd

Med utgångspunkt i vår långa erfarenhet har vi utvecklat ett fast utbud av informationstillfällen och grupper för ömsesidigt stöd som kompletteras med åtgärder som har sin utgångspunkt i behoven hos just de närstående vi möter.

Närståendeträffar

I vårt basutbud ingår också vanliga anhörigmöten. Vi brukar ha ett möte per halvårför att skapa kontinuitet och vi lägger stor vikt vid återkoppling på det som kommer upp under mötet. Närståendeträffar syftar till att ge allmän information om verksamheten, men är lika mycket ett forum för diskussion och möten mellan närstående.

Brukar – och närståenderåd

På vissa boenden har vi brukar- och närståenderåd med representanter för de boende och närstående. Gruppen leds av verksamhetschefen och fokus ligger på att hitta utvecklings- och förbättringsmöjligheter utifrån boendes och närståendes perspektiv. Detta är ett viktigt redskap i vår strävan efter brukarinflytande. Brukar- och närståenderåd hålls en gång per halvår.

Närståendesamtal

På vårt boende Hallen i Solna har vi utvecklat ett arbetssätt för det individuella samtalet, ett utvecklingsarbete som påbörjades 2009 för att svara mot de behov vi ser i våra verksamheter. Vår erfarenhet är att detta individuella möte ger en ökad kunskap om den närståendes vardag, bortom sjukdomar (som ofta diskuteras på vårdplaneringar) och akuta frågor, som gör situationen mer meningsfull, begriplig och hanterbar.

Möjlighet till stödgrupper

På flera av våra boenden har vi goda erfarenheter av samarbete med Röda Korset för att erbjuda stödgrupper till närstående till våra kunder.

Lyhördhet

Sammanfattningsvis ska Aleris kunna erbjuda ett förhållningssätt och en struktur som skapar förutsättning för närstående att förstå och hantera situationen på ett bra sätt.

Till toppen av sidan