Vård i livets slutskede (palliativ vård)

Vård i livets slutskede
Ett gott liv innebär trygghet och värdighet hela vägen. Att ge god vård i livets slutskede är att kunna möta och bemöta med värme, lyhördhet och framförallt med medmänsklighet.

Den yttersta professionaliteten

Att vårda i livets slut är en speciell situation som ställer särskilda krav på medarbetarnas förmåga att lyssna in och tolka det osagda. Att finnas där för den som står inför döden, att skapa trygghet och att våga prata om döden och om livet är kanske den yttersta professionaliteten för medarbetarna.

Alla har rätt till ett värdigt slut

Att värna om självbestämmande och integritet är kanske aldrig så viktigt som vid livets slutskede. För att säkerställa att den som vårdas hos oss får sina behov tillgodosedda arbetar vi utifrån en särskild metod som bygger på fyra hörnpelare; symptomlindring, teamarbete, kontinuitet och kommunikation samt stöd till närstående.

Symptomlindring

Smärta, aptitlöshet, ångest och sömnlöshet är några av de symptom många upplever vid livets slut. Vi lindrar och förhindrar lidande genom smärtlindring, samtal, och genom att anpassa vårt arbetssätt efter den enskildes behov. Att inte behöva ha ont eller lida är en del av god livskvalitet.

Teamarbete

Vi arbetar i team med den enskilde och hans eller hennes närstående, med kontaktperson, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare. Teamarbetetet gör det möjligt för oss att samordna och utforma våra insatser så att tillvaron för den döende blir så bra som möjligt.

Relation och kommunikation

Att få vara delaktig och bestämma själv är särskilt viktigt i livets slutskede. Den enskildes önskan är ledstjärna för hur vi styr och utformar vården. Med hänsyn till etnisk bakgrund, religion eller livsåskådning anpassar vi våra insatser och vårt arbetssätt för att bemöta den enskilde och dennes närstående med respekt och värdighet.

Stöd till närstående

Vi uppmuntrar närstående att finnas vid den döendes sida och vara delaktig i vården, förutsatt att den enskilde givit sitt samtycke. Vi erbjuder samtal såväl innan som efter dödsfallet och finns där för att kunna svara på frågor och vara ett stöd åt den som står den enskilde nära.

Till toppen av sidan