Familjehem med kraftigt förstärkt familjehemsvård

Aleris Nåjden har bedrivit familjehem i 20 år. Vi har samlad erfarenhet av kraftigt förstärkt familjehemsvård för barn och unga med stora behov. Våra konsulentstödda familjehem fångar upp barn och ungdomar som av olika anledningar har det svårt. Vill du bli familjehem? Läs mer om hur din familj kan bli jourfamilj.

Aleris Nåjdens välutbildade och erfarna familjehemskonsulenter arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Vi tar ett helhetsansvar genom att samordna uppdraget och arbeta i team kring barn och ungdomar. I våra placeringar utgör familjehemskonsulenterna ett professionellt och kraftfullt stöd för våra familjehem. Kvalitet och engagemang genomsyrar hela Aleris Nåjdens verksamhet, vilken återfinns i stora delar av Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr.

Vi vill göra skillnad – idag och imorgon.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Vad innebär familjehem med kraftigt förstärkning?

Att vara jourhem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem för en kortare eller längre tid. Ibland blir det hela barnets uppväxt. Förr kalladedes detta för fosterfamilj och att barnet bodde i fosterhem.

Barnet eller ungdomen ska vara en del av familjen och som familjehemsförälder ska du stötta barnet i allt den behöver, känslomässigt och praktiskt. Det innefattar exempelvis stöd kring skolarbetet, att hjälpa och stödja den placerade kring fritidssysselsättningar, att uppmuntra till goda kamratkontakter och att möta barnet/ungdomen i de känslor som det bär på.

De som är kraftigt förstäkt familjehem via Aleris Nåjden är villiga att öppna upp sitt hem för ett barn/ungdom med tyngre psykosocial problematik, som är i behov av ett tryggt och stabilt hem.

Kraftigt förstärkt familjehem

Aleris Nåjdens familjehem tar emot barn och ungdomar med större vårdtyngd. Det gör att en av de vuxna i familjen ska vara tillgänglig på heltid.

De barn och ungdomar som våra familjehem tar emot har extra stora behov av tydliga rutiner, trygghet och omsorg. Viktigt är att familjen erbjuder trygghet och vågar välkomna den nya familjemedlemmen med ett stort engagemang. Genom detta skapas en grund för barnet att knyta an till fosterfamiljen.

Familjehemmet behöver ha ett överskott tids-, utrymmes- och inte minst känslomässigt, för att ge barnet/ungdomen bästa förutsättningar till en god personlig utveckling. För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver, har familjehemmet varje vecka handledning av erfarna familjehemskonsulenter. Dessa är tillgängliga via jour dygnet runt, året om. Läs mer om detta här.

En extra familjemedlem- under en kort eller lång period

Som jourhem delar man sin vardag, sina familjeregler och rutiner med en ny person. Att vara familjehem är något som berikar familjen och en ny familjemedlem bidrar självklart med nya synvinklar, tankar, idéer och i många fall livslånga relationer.

Boende i familjehem innebär inte att barnet bryter kontakten med sina föräldrar, syskon och övrig släkt (utom i undantagsfall, exempelvis vid skyddsplaceringar). Som familjehem förväntas du därför samarbeta och understödja barnets kontakt med sin familj och släkt samt välkomna besök av barnets familj i ditt hem. Under placeringstiden är familjehemskonsulenten behjälplig med att samordna kontakterna med det biologiska nätverket.

Vem placeras i ett familjehem?

Bakgrunden till att ett barn/ungdom placeras i familjehem kan vara många. Det kan exempelvis röra sig om brister i föräldrarnas omsorgsförmåga till följd av missbruk eller psykisk ohälsa. Relativt många av våra placerade barn/unga har själva en neuropsykiatrisk diagnos, exempelvis ADHD, autism, OCD etc. vilket kräver särskilda anpassningar i vardagen. Det kan även röra sig om självskadebeteende, ätstörningar eller psykisk ohälsa, såsom svårare depressioner. I en del placeringar finns en bakgrund av kriminalitet eller missbruk med i bilden. Andra orsaker kan vara att barnet/ungdomen har kommit som ensamkommande flykting till Sverige eller att man är i behov av placering med anledning av hedersrelaterad problematik.

Läs här om vad ett familjehem behöver för att kunna ta emot en placering, om Aleris Nåjdens familjehemsutredning och hur det fungerar med arvode/ersättning för uppdraget att utöka familjen med ett barn eller ungdom.

Har du frågor som söker svar? Här har vi svarat på de vanligast förekommande frågorna. Hittar du inte det du söker, kontaka oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter till våra regioner:

Läs mer om Aleris Nåjdens Familjehem i vårt produktbald som du laddar ner här.

Certifierade via Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård

Certifiering av RFF 2018RFF är en paraplyorganisation, som arbetar på uppdrag av medlemsenheterna, för att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet.

Till toppen av sidan