Att bli kraftigt förstärkt familjehem

På denna sida beskrivs vad som krävs av en familj för att kunna öppna upp sitt hem för ett barn eller en ungdom som placeras i ett kraftigt förstärkt familjehem. Läs även om hur det går till att bli familjehemsutredd samt hur det fungerar med ersättning/arvode för uppdraget.

Bli familjehem- hur går det till?

För att ge barnet/ungdomen som placeras i ett kraftigt förstäkt familjehem en stabil hemmiljö krävs en hel del av familjehemmet. Tid, resurser i form av tidigare erfarenhet kring placerade eller utsatta barn och ungdomar, energi, plats i hemmet och ett stort engagemang

Grundläggande krav på den som vill bli familjehem

För att kunna påbörja en familjehemsutredning krävs följande:

Bostad. Att ert hem är stadigvarande (första handskontrakt/att ni är ägare av bostaden), fullt möblerat och ombonat. Familjehemmet ska kunna erbjuda ett eget sovrum till det placerade barnet/ungdomen.

Stabilitet. Inga större planerade kommande förändringar i livet bör finnas inom närmsta tiden inför placering (flytt, längre resor, nya studier, graviditet, separation/ihopflytt eller liknande). 

Tillgänglighet. En av er familjehemsföräldrar behöver finnas tillgänglig för den placerade på heltid och minst en av de vuxna ska ha tid för möten med socialtjänst, BUP, förskola/skola, familjehemskonsulent, o.s.v.

Hälsa. Familjehemmet behöver ha en god hälsostatus.

Ekonomi. Familjehemmet ska ha en ekonomiskt ordnad situation. 

Språk. Båda familjehemsföräldrarna ska behärska det svenska språket. Ytterligare språkkunskaper är en extra merit.

Registerutdrag. Registerutdrag från fyra instanser ska inlämnas/inhämtas: polisens belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogden och ifrån socialtjänsten.

Om ni uppfyller ovanstående krav kan ni lämna en intresseanmälan om att bli familjehemsutredda av Aleris Nåjden.

Familjehemsutredning

En familjehemsutredning syftar till att bedöma om en familj är lämpad att ta emot ett barn eller ungdom för stadigvarande vård och fostran. En familjehemsutredning omfattar hembesök, intervjuer, och referenstagning. Om utredningen avser två tilltänkta familjehemsföräldrar ska dessa intervjuas både var för sig och tillsammans. Även familjens biologiska barn ska under utredningens gång få föra fram sin syn på att man ansökt om att bli familjehem.

Registerutdrag begärs in från polis, socialtjänst, Försäkringskassan samt Kronofogdemyndigheten. Även LOB-registerutdrag  (lagen om omhändertagande av berusad person) kan vara aktuella.

Det är socialtjänstens juridiska ansvar att utreda och godkänna alla familjehem före en placering kommer till stånd. Aleris Nåjden sammaställer dock alltid en egen familjehemsutredning innan ett samarbete inleds med nya familjer.

Arvode (lön), omkostnadsersättning

Som familjehem har man ekonomiska ersättningar i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är den ersättning (lön) som betalas ut för uppdraget som familjehem. Denna är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar dock inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar inte heller till semesterlön eller semesterersättning.

Om du är medlem i A-kassan ombeds du ta kontakt med ditt fackförbund och höra efter hur de ställer sig till ditt familjehemsuppdrag. Arvodets nivå avgörs av vårdtyngden och omfattningen i det aktuella uppdraget.

Omkostnadsersättningen betalas ut under placeringstiden för att täcka de extrautgifter som det innebär att ha ytterligare en person i hushållet. Detta ska täcka alla kostnader kring det placerade barnet såsom fritidsaktiviteter, resor, fickpengar, mat, telefon, sparande m.m. 

Till toppen av sidan