Psykosociala problem

Psykosociala problem
Aleris tar emot unga med problem som t ex beteendesvårigheter, missbruk, relationsproblematik, självskadebeteende eller annan ångestproblematik där socialtjänsten tror att öppenvård är möjlig.

För unga och unga vuxna med psykosociala problem kan vägen till ordnade förhållanden vara lång. 

Öppenvård - ett alternativ

Vår verksamhetsidé är att i öppenvård och på hemmaplan erbjuda uppdragsgivare av vård och behandling ett realistiskt alternativ till institutionsvård. Detta genom ett integrerat socialt arbete med individuell coaching som grund. Alla insatser är individuella och utgår från den enskilda individens behov. Insatserna syftar till att påverka motivation, beteende, känslor och tankar med uttalat fokus på den enskildas egna specifika problematik och behov.

Individuell planering

Vår erfarenhet är att stöd och behandling följs åt i en växelverkan för att uppnå bästa resultat i den målgrupp vi arbetar med. Då varje människa är unik, utformas den enskildes genomförandeplan individuellt. En metod passar inte alla, därför kan våra coacher många olika metoder. Genom en rad olika psykosociala stöd- och behandlingsmetoder att välja mellan anpassas insatsen utifrån individens egna speciella behov och förutsättningar.

Resultat

Den unges delaktighet i att få sätta sina egna mål och påverka insatsens utformning skapar en stor kraft som vi bygger vidare på. Vi vet att när den unges mål och uppdragsgivarens uppdrag går samman och alla arbetar åt samma håll, då blir framgången som störst. Därför arbetar vi aldrig utan ett tydligt uppdrag.

Till toppen av sidan