BISAM

Aleris BISAM
BISAM, som är en förkortning för Brukarinflytandesamordnare, utgör ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här på sidan berättar vi mer om hur vi arbetar med brukarinflytande och vad det kan innebära.

Inom Aleris Stöd och boende vuxna arbetar vi med personer som har psykisk funktionsnedsättning. Historiskt sett har en diagnos inneburit ett livslångt utanförskap och problem på arbetsmarknaden såväl som i sociala sammanhang. Men psykiska funktionshinder är inte det enda som definierar en person. Vi vill visa en mer nyanserad bild. En bild av personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vi arbetar alltid med individen i fokus – med stöd av ett kunskapsbaserat synsätt.

Att fokusera på det friska

Inom Aleris försöker vi alltid fokusera på det friska. Att en person är mer än sin diagnos. Som en del i det arbetet vill vi arbeta för en långsiktig attitydförändring när det gäller synen på psykiska funktionshinder. Det kommer innebära en rad olika projekt och åtgärder sett över tiden men som alla syftar till att visa människorna bakom diagnosen och deras speciella förutsättningar.

I nuläget

Som ett led i arbetet med att förändra attityder och återge initiativet och inflytandet till brukaren har Aleris, som det första privata vård- och omsorgsföretaget, anställt brukarinflytandesamordnare, BISAM, inom flera verksamheter. Deras uppgift är att vara företrädare för brukarna, bryta stigmatiseringen kring synen på psykiska sjukdomar, se till att vi gör rätt saker på rätt sätt. Kort sagt, de är en "attitydambassadör".

Brukarinflytandesamordnaren har själv erfarenheter av psykisk sjukdom, är själv återhämtad och kan beskriva sin egen återhämtning på ett "icke teoretiskt sätt" vilket för många kan ge hopp om egen återhämtning. Idag är vi noga med att inte ta över allt ansvar utan istället för att göra saker åt brukaren så gör vi det tillsammans.

Redan nu har vi börjat att dokumentera och berätta olika levnadshistorier som en del brukare har valt att dela med sig av till anhöriga, socialtjänsten i närområdet med flera. Bland det som intresserar oss är hur resan sett ut för varje individ fram till nu, vad som varit bra, vad som kunde varit annorlunda. Vi vill veta mer om vad ett gott liv innebär.

I det längre perspektivet

Vi vill väcka frågor och tankar kring vad som spelar roll i arbetet med psykiska funktionshinder.
  • Vad är ett gott liv?
  • Vilka utmaningar är viktigast att tackla, och i vilken ordning?
  • Vad gör skillnad och vilka metoder fungerar bäst?

Att skapa en struktur i livet och att genom delmål nå ett större mål, är något som många brukare upplever som utmanande. Vårt uppdrag blir att stötta brukaren i att skapa denna struktur, men utan att ta ifrån brukaren möjligheten och rätten att fylla denna struktur med innehåll.

Genom att synliggöra personer med psykiska funktionshinder och genom att erbjuda en självklar plats i samhället kan vi vara med och förändra attityder, påverka förlegade synsätt och bidra till ett mer inkluderande samhälle där alla får plats.

Till toppen av sidan