Psykos

Psykos
Vi på Aleris har lång erfarenhet av psykosbehandling. Vi hjälper dig att bryta negativa handlingsmönster och tillsammans med dig arbetar vi med struktur och stöd i att få en fungerande vardag.

Psykos är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomstillstånd. Det gemensamma för dem är att den drabbade upplever sig själv eller omgivningen som förändrad. Man tappar kontakt med verkligheten och går in i sin egen värld.

Alla människor kan drabbas av en enstaka psykotisk period, men vissa löper lite större risk än andra. Många genetiska faktorer spelar in för hur lätt man har att utveckla symtomen. Det är lika vanligt att kvinnor som män drabbas. Ca. en av hundra drabbas någon gång. Psykosen kan vara det huvudsakliga problemet eller en del i en annan sjukdom.

Symtom

Det finns olika psykotiska symtom som förekommer i olika kombinationer.
  • Hallucinationer, man kan t.ex. höra röster som talar om vad man ska göra osv
  • Vanföreställningar, man upplever sig tecken och symboler, även i vardagliga saker 
  • Katatona symtom, betyder att man har ett avvikande kroppsspråk. Det kan yttra sig i t.ex. orörlighet 
  • Negativa symtom, innebär att man inte längre har tillgång till de förmågor man en gång haft 

Det finns olika typer av psykoser, t.ex. alkohol- eller drogutlöst psykos, schitzoaffektiv psykos och i samband med livskriser. De kan ha mycket olika förlopp, från att vara korta och övergående tillstånd till långvariga, ibland livslånga.

Akut psykos

En akut psykos kan vara tillfällig och behöver inte vara en del av en personlighetsförändrande sjukdom. Istället kan den bero på infektion, stress, droger eller alkohol.

Behandling

Att snabbt få bra hjälp är nyckeln till tillfrisknande. Oavsett form av psykos är det inget någon kan hantera på egen hand. Det är viktigt att snabbt få professionell läkarvård. Uteblir behandlingen finns det står risk att tillståndet förvärras. Behandlingen beror på vilken typ av psykos det är frågan om. I fall av långvarig psykos kan det bli aktuellt med medicinering, social färdighetsträning och KBT (kognitiv beteendeterapi).

Vad kan Aleris hjälpa dig med?

Vi på Aleris har lång erfarenhet av psykosbehandling. Vi hjälper dig att bryta negativa handlingsmönster och tillsammans med dig arbetar vi med struktur och stöd i att få en fungerande vardag.

Till toppen av sidan