Samsjuklighet

Samsjuklighet
Till Aleris behandlingshem kommer personer med olika former av missbruk och psykiatriska diagnoser. Genom olika former av skattningsformulär och utredningar ringas individens svårigheter in och individuella behandlingsmetoder formas utifrån dem.

Det är patienter personer som lider av en samsjuklighet med psykisk ohälsa som t.ex. depression, ångest och någon form av missbruk. Ibland finns även neuropsykiatriska tillstånd som t ex ADHD, autism eller Tourettes syndrom.

De i sig behöver inte innebära större problem men finns flera diagnoser kan det innebära svårigheter för den enskilde individen. Samsjuklighet kan också innebära att personen ha somatiska sjukdomar som ger funktionsnedsättningar i kombination med missbruk.

Begreppet samsjuklighet är inte något riktigt vedertaget och tydligt definierat begrepp. Andra beteckningar som förekommande är "patienter med komplexa vårdbehov" och "patienter med comorbiditet".

Flera diagnoser

Bland de personer som söker hjälp inom missbruk- och beroendevården anges minst en tredje del också lida av en ångestsjukdom och ännu fler av depressionssjukdom. Bland de som söker hjälp inom psykiatrin bedöms en femtedel ha ett samtidigt missbruk eller beroende, oftast av alkohol.

Samsjukligheten är större bland de som missbrukar narkotika. Sannolikt kommer antalet individer som lider av denna dubbla problematik att öka. Kombinationen med psykiatrisk diagnos och missbruk gör att symptomen förstärks och upplevs svårare än var för sig.

Vad kan Aleris bistå med?

Till Aleris behandlingshem kommer personer med olika former av missbruk och psykiatriska diagnoser. Genom olika former av skattningsformulär och utredningar ringas individens svårigheter in och individuella behandlingsmetoder formas utifrån dem. Vi använder oss av generella behandlingsmetoder till personer med både missbruk och psykiatrisk sjuklighet. Behandling av depression och ångest kan ske med antidepressiva medel.

Verktyg

Samtalsterapi, återfallsprevention, ångestskola, sömnskola, struktur i vardagen, sysselsättning, vardagssamtal, ESL (ett självständigt liv) ger individen verktyg till att kunna hantera sin problematik.

Välkommen att kontakta något av våra behandlingshem för information.
Till toppen av sidan