Kvalitet

Behandlingshem

Vi har en god struktur för hur vi arbetar med kvalitetsfrågor inom Aleris Omsorg. Vårt kvalitetsledningssystem är en del av det och är ett verktyg där vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar.

I ledningssystemet har vi bland annat identifierat våra värdeskapande processer, de aktiviteter som sker från att den enskilde kommer till vår verksamhet, genomgår planerade insatser, till dess att personen lämnar oss.

Alla våra verksamheter är certifierade enligt ISO 9001:2008. Till toppen av sidan