Skip to Content

Remisser

Vi tillhandahåller remisser och visst provtagningsmaterial till våra kunder. Kontakta oss eller titta på materialrekvisitionen för att få reda på vilket material som finns att beställa.

Nedan finns exempel på remisser som används vid analysbeställningar. Observera att remisser för Klinisk kemi och Mikrobiologi inte ska skrivas ut och användas i vården. Remisser för Klinisk kemi och Mikrobiologi beställs från vår Serviceavdelning.  Remisser för Patologi och cytologi kan skrivas ut från denna sida alternativt beställas från vår Serviceavdelning.

 

Klinisk kemi

 

Remiss klinisk kemi
Allmän remiss täcker laboratoriets hela sortiment utom allergianalyser.
Ej för utskrift.

Obs! Önskas tolkning av analysresultaten på hormonanalyser, tyreoidea och proteinfraktioner är det viktigt att remissen innehåller frågeställning, relevanta kliniska data och uppgifter om medicinering.

Remiss Hälsokontroll 
Med analyskombinationer lämpliga för hälsokontroller. Önskas andra kombinationer kontaktas laboratoriet. Tfn 08-123 191 60
Ej för utskrift.

Remiss Allergi 
Vid beställning av allergianalyser.
Ej för utskrift. 

 

Mikrobiologi

 

Remiss Mikrobiologi 
Remiss Mikrobiologi används till bland annat bakteriologisk odlingoch molekylärbiologiska analyser.

Remiss Serologi 
Remiss Serologi används till antikroppsanalyser.

Ej för utskrift. 
Läs mer om senaste versionen av pappersremissen här.

 

Remissuppgifter

Patientidentitet

Fullständigt personnummer bör anges även om kodat personnummer accepteras. Resultat från kodade remisser exempelvis på reservnummer är dock svåra att ta fram i efterhand.

Avsändare med kombikakod/kund id-nummer i klartext

Var god fyll i: kliniska symtom, frågeställning, ev. antibiotika-behandling, utlandsvistelse (ange land). Uppgift om insjuknings-datum är av största vikt vid serologiska undersökningar. Önskad undersökning.Provmaterial och ev lokalisation. I första hand används kryssningsrutor.

Om undersökningen saknas på remissen, kryssa i tom ruta och fyll i önskad undersökning. Om Medilab ej utför undersökningen vidarebefordras provet till annat laboratorium.

 

Patologi / Cytologi

I sammanställningen nedan framgår vilken remiss som skall användas vid insändning av respektive provtyp.

Remiss Patologi och cytologi, allmän M0010 (pdf)

Remiss Dermatopatologi M0012 (pdf)

Remiss Coloskopi M0014 (pdf)

Remiss Gynekologisk cytologi M0030 (pdf)

För gynekologisk hälsokontroll finns särskilda remisser utarbetade för respektive område.

Gotlands kommun Beställningsnummer M 0042

 

Remissuppgifter

För snabb och effektiv service är det viktigt att remissen innehåller erforderliga uppgifter.

- Patientens för- och efternamn samt personnummer. (Om patienten ej har fullständigt personnummer, ange födelsedatum och att de sista fyra siffrorna saknas).

- Svarsadress
- Telefon- och/eller faxnummer
- Relevant klinisk information inkl. frågeställning och tagställe för biopsier.

Remissen skall vara signerad av läkare eller i förekommande fall barnmorska med namnförtydligande.

Om snabbsvar önskas bör detta tydligt framgå av remissen och vart svaret då skall ställas. (Se under: Provsvar / Svarstider).

Vid känd eller misstänkt blodsmitta skall detta anges med etikett på såväl remiss som på provtagningskärl.

 

Debiteringsunderlag

Av största vikt för en bra service är att fullständiga och korrekta kunduppgifter kan registreras på laboratoriet. 

För läkare inom Stockholms läns landsting (privatpraktiserande och landstingsanställda) ger kombikakoden anvisning om debiteringsadress. 

För läkare i andra landstingsområden är det viktigt att kunduppgifter och debiteringsadress lämnas vid första kontakten med laboratoriet. Vid undantag från överenskommen debiteringsrutin skall detta anges tydligt på därför avsedd plats på remissen.

Debiteringsunderlag
Av största vikt för en bra service är att fullständiga och korrekta kunduppgifter kan registreras på laboratoriet.

För läkare inom Stockholms läns landsting (privatpraktiserande och landstingsanställda) ger kombikakoden anvisning om debiteringsadress.

För läkare i andra landstingsområden är det viktigt att kunduppgifter och debiteringsadress lämnas vid första kontakten med laboratoriet. Vid undantag från överenskommen debiteringsrutin skall detta anges tydligt på därför avsedd plats på remissen.Back to top