Aleris som arbetsgivare

Vår bransch är i förändring. Allt fler behöver hjälp samtidigt som förväntningarna på vården ökar. Det ger oss möjlighet att tänka om och tänka nytt. Kan vi jobba smartare eller kanske helt annorlunda?

Vi är alla lika men ändå olika. Och det ska vi vara.

Det som förenar oss är hur vi utför vårt arbete och att vi lever våra värderingar, det vill säga hur vi förhåller oss till arbetet, kollegorna och Aleris som arbetsgivare.

Vårt medarbetarskap utgör grunden för vår yrkesstolthet och arbetsglädje och vi beskriver det så här:

Våra värderinga är våra grundstenar. Vårt medarbetarskap bygger på varje medarbetares energi, värme och vilja att påverka. Det bygger också på att vi alla har en nyfikenhet, trivs med förändring och får och vill tänka nytt - även i det lilla.

Socialt ansvarstagande

Medarbetarskapet speglas i hur vi arbetar med bland annat bemötande och service till de som använder våra tjänster, hur våra ledare arbetar med sitt ledarskap och hur vi som kollegor samverkar för att våra arbetslag ska fungera så bra som möjligt – egentligen i allt vi gör.

Allt fler väger in etiska aspekter i sina beslut. Aleris arbetar aktivt med etik och samhällsansvar. Som exempel kan nämnas att vi har tagit fram en etisk kompass som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Utifrån kompassen, som har sin grund i FN:s Global Compact, har vi utvecklat egna etiska riktlinjer inom områdena mänskliga rättigheter, hälsa och arbetsvillkor, miljö och hållbarhet samt korruption. Riktlinjerna gäller för alla medarbetare men även för alla som utför uppdrag för oss.

Aleris forsknings- och utvecklingsfond

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården står inför både nu och framöver. Som ett led i vår strävan att satsa på utveckling har vi inom Aleris skapat en forsknings- och utvecklingsfond.

Fonden inrättades 2013 och ska stödja patientnära forskning. Fonden är unik i sitt slag då den låter medel gå tillbaka in i verksamheten och förstärka vår satsning på forskning. Målet är att dels främja en utvecklingsvilja hos våra medarbetare och dels att de initiativ som får medel ur fonden ska ge våra patienter ett friskare liv.