Forskning ska ge bättre behandling av metabola syndromet

Får personer med metabolt syndrom en bra och korrekt behandling och ger den resultat? Med fem gånger mer data än vad som hittills har publicerats internationellt hoppas läkaren Hjörtur Gislason, verksam vid Aleris Obesitasverksamheter i Oslo och Kristianstad, att forskningen som hans team utför kan bidra till en bättre och mer individuellt anpassad behandling av fetma och fettmarelaterade sjukdomar.

Med sin studie vill Hjörtur Gislason och hans forskarteam bidra till att patienter med metabolt syndrom får den behandling som passar dem bäst.

– På statistiken ser vi direkt att många till exempel har fått behandling av sin allmänläkare mot diabetes och högt blodtryck utan att det har gett någon effekt. Resultaten tyder än så länge på att studien ger oss en klart bättre kunskapsgrund för att värdera när man ska prioritera kirurgisk behandling och när man ska prioritera annan behandling, säger Gislason.

Användbart för allmänläkare

Han menar att allmänläkare kan ha användning av studien för att avgöra vilken behandling de ska ge, och när de eventuellt ska hänvisa till operation.

– Världshälsoorganisationen WHO förutspår en fetmaepidemi av enorma proportioner i Europa innan år 2030. Samtidigt finns det väldigt lite kunskap om hur man bäst behandlar personer med fetma och därutöver en sjukdomsbild som ofta är komplicerad, säger Gislason.

Kvalitetsdatabas med över 5 000 patienter

När Hjörtur Gislason startade Aleris överviktsklinik i Oslo 2005 etablerade han också en databas som både har godkänts för kvalitetsstyrningsarbete och enligt personskyddslagen för användning av medicinsk information.

Varje patient som genomgår en fetmaoperation hos Alerisi Oslo registreras i databasen. Patienterna följs upp varje år i fem år efter operation, och därefter vartannat år.

Sedan 2005 har överviktskliniken i Oslo utfört över 5 500 överviktsoperationer. Kvalitetsdatabasen har för närvarande fem gånger mer data än vad som hittills publicerats internationellt, och med uppföljning i upp till nio år.

– Vi har tillräckligt med data för 5-10 doktorsgrader, och vi behöver bara folk som är intresserade av detta och vill hämta ut datan och titta närmare på den, säger Gislason.

Vid Aleris Obesitas Skåne, som Hjörtur Gislason var med och etablerade 2009, har cirka 6 500 patienter opererats. Planen är att Gislason och hans team även ska inleda ett forskningsprojekt liknande det som pågår i Oslo gällande de patienter som opererats i Sverige.

Spännande resultat

Närmare hundra variabler registreras på varje patient det år patienten kontaktade Aleris. Kroppsmått, förbehandling, blodtryck, operationstyp, ytterligare sjukdomar, komplikationer och hur det har gått och om patienten tillfrisknade från diabetes efter operationen. Gislason och forskarteamet studerar nu ett antal av dessa variabler för att spåra samband med det metabola syndromet.

– Studien har gett oss väldigt spännande resultat. Vi planerar att publicera resultaten i en norsk artikel, och i en artikel i en stor internationell tidskrift under 2015, avslutar Gislason.

Metabola syndromet

Aleris använder metabola syndrometsom ett mått för att avgöra vem somhar mest nytta av en fetmaoperation.

Metabola syndromet ger mer information än Body Mass Index (BMI) och är en gemensam beteckning för en samling riskfaktorer för hjärt och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. De faktorer som används för att definiera syndromet är ett ökat midje- och höftmått eller ökat midjemått, insulinresistens, diabetes typ 2 (diabetes mellitus) eller nedsatt glukostolerans, dyslipidemi och högtblodtryck (hypertoni).

Aleris använder International Diabetic Federationsdefinition av metabola syndromet från 2006:
  • Midjemått män > 94 cm och kvinnor > 80 cm och minst 2 av 4 alternativ:
  • Högt blodtryck > 130/85 mm Hg
  • Fastande triglycerider > 1,7mmol/L
  • Fastande HDL-kolesterol < 0,9 mmol/L för män och < 1,1 mmol/L för kvinnor
  • Fastande blodsocker > 5,6 mmol/L, eller alternativt att patienten har diabetes mellitus typ 2

Källa: Store medisinske leksikon, International DiabeticFederation (IDF) 2006

 

Fakta

Frågeställning

  • Hur stor del av Aleris patienter har metabola syndromet och vad kännetecknar dem?
  • Vilken effekt har Gastric Bypass på metabola syndromet hos de patienter som opererats hos Aleris i Oslo under perioden 2005-2013?
  • Är viktnedgång och komplikationsfrekvens likartad bland patienter med eller utan metabolt syndrom?

Ansvarig Hjörtur Gislason, specialist i kirurgi sedan 1991 och i gastrokirurgi sedan 1996. Gislason har sin doktorsgrad för övervikt och ansvarar för fetmaoperationerna hos Aleris i Norge och Sverige. Han har arbetat med överviktskirurgi sedan 1993 och var bland de allra första i Europa som började med att använda titthålskirurgi på operationer för fetma (från år 2000). Gislason etablerade överviktskirurgin hos Aleris i Oslo hösten 2005.

Finansiär/projektform Forskningsprojekt vid Aleris sjukhus och medicinskt center i Oslo som stöds med medel från Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond.