Kan ett skifte av tarmbakterier mildra symtom vid IBS?

Det vanligaste tillståndet hos patienter på mag- tarmmottagningar är IBS. En diagnos förbunden med nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga. Med hjälp av medel från Aleris forsknings- och utvecklingsfond undersöker Alice Højer Christensen effekten av transplantation av friska tarmbakterier.

Obalans i tarmfloran antas idag kunna vara en bidragande orsak till en rad olika tillstånd som inflammation i tarmen, vissa neurologiska sjukdomar, diabetes med flera. IBS, irritable bowel syndrome, eller kolon irritabile, är idag den vanligaste åkomman som man söker för hos en mag-tarmklinik och behandlingsmöjligheterna är begränsade. Det finns alltså ett stort behov för nya och bättre behandlingsmetoder.

Alice Højer Christensen, överläkare, Ph.D. i intern medicin och medicinsk gastroenterologi på Aleris-Hamlet Köpenhamn, driver sedan en tid ett forskningsprojekt vid sjukhuset vars syfte är att undersöka effekten av transplantation av tarmbakterier.

Hur genomförs er studie?

- Vi har 52 patienter med IBS som tidigare har försökt andra behandlingar men inte lyckats bli av med symtomen, berättar Alice Højer Christensen. Patienterna delas slumpvis upp i två lika stora grupper. Den ena gruppen ges vår behandling och den andra placebo. Därefter följer vi dem under sex månader och gör mätningar efter både 30, 60 och 180 dagar.

Behandlingen går ut på att transplantera frisk avföring in i patientens tarmsystem. Fem, fullt friska* donatorer levererar dagligen sin friska avföring till Aleris-Hamlet Köpenhamn där det samlas i en frys. I sjukhusets  laboratorium fylls sedan egentillverkade kapslar, med den friska avöringen, blandat från olika donatorer för att uppnå en stor mikrobflora i varje kapsel. Kapslarna är ursprungligen framtagna av Stig Günther, en uppfinnare som idag är en av deltagarna i forskningsgruppen. Därefter använder patienterna dem som stolpiller och tar 25 kapslar per dag under 10 dagar.

- Projektet är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor med deltagande från både Köpenhamns och Århus universitet. Detta har stor betydelse för forskningens kvalitet, spridning av ny kunskap och också på sikt för genomförandet av nya behandlingsmetoder, säger Alice Højer Christensen.

Leder forskningen till några förändrade rutiner, processer eller arbetsflöden inom Aleris?

- Vi har redan ett laboratorium för framställning av kapslar med tarmbakterier inrättat i Aleris-Hamlets lokaler och utreder också IBS-patienter men eftersom det är en svårbehandlad sjukdom hoppas vi verkligen på positiva resultat av denna studie, fortsätter Alice . Det forskas också i andra länder på detta ämne, men vår studie är speciell eftersom vi använder kapslar, vilka är lätta att använda och förmodligen helt utan risk – jämfört med andra studier som överför bakterier med koloskopi eller sonder.

- Idag är det ca 16 procent vuxna av befolkningen (i Danmark) som har IBS. Det är många som har problem med nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga. Lyckas vi i forskningen kan vi ju hjälpa fler patienter och på så sätt ge dessa personer en bättre livskvalitet.

- Interesset för forskningsprojektet är mycket stort och många har anmält sig för att vara med i studien, fortsätter Alice Højer Christensen som också betonar att antalet försökspersoner nu är uppnått.

- De första försökspersonerna får behandling (eller placebo) med början 24 oktober och resultatet av studien blir tillgängligt nästa sommar. Om det finns en signifikant effekt av behandlingen med tarmbakterier kommer forskargruppen att arbeta vidare för att få till ett konkret behandlingserbjudande till patienter med IBS på Aleris-Hamlet avslutar Alice Højer Christensen.

*Som donator måste du vara helt frisk och ha helt friska föräldrar. Det innefattar till exempel avsaknad av allergier och övervikt. 

FAKTA

Frågeställning:
Kan ett skifte av tarmbakterier mildra symtomen vid IBS?

Ansvarig:

  • Alice Højer Christensen överläkare, Ph.D. i internmedicin och medicinsk gastroenterologi, Aleris-Hamlet Köpenhamn
  • Andreas Munk Petersen överläkare, Ph.D, lektor i medicinsk gastroenterologi, Hvidovre Hospital
  • Sorie Ingdam Halkjaer Ph.D. studerande, kand.scient., Hvidovre Hospital och Aleris-Hamlet
  • Lars Hestbjerg Hansen Professor, molekulär biologi, Århus Universitet, (DNA sekvens på avföring)
  • Stig Günther uppfinnare av kapslar, f.d. Bakteriekliniken

Finansiär/projektform:
Forskningsprojekt vid Aleris-Hamlet Hospital Köpenhamn som stöds av medel från Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond.

Publicering:
En artikel publiceras under 2017 i utländska och danska tidskrifter. Föredrag kommer att hållas på relevanta nationella och internationella konferenser. Dessutom vill projektet via dagspress och veckomagasin nå ut till allmänheten.