Korrekt behandling mot hypotermi efter operation

Med hjälp av medel från Aleris forsknings- och utvecklingsfond pågår en kvalitetsstudie gällande hypotermi efter operation vid Aleris Solsiden i Trondheim. Stig Sverre Tyvold, specialist i anestesiologi, berättar om projektet.

Vad är hypotermi?

Med hypotermi menas en sänkning av kroppstemperaturen till under 36 grader. När vi är vakna är våra muskler i aktivitet och vi har en termoreglerings-mekanism som reglerar temperaturen till ca 37 grader. Vid nedsövning, anestesi/narkos, upphör denna feedback-mekanism att fungera. Vi känner inte att vi blir avkylda och blodet redistribueras från våra inre organ till huden. Eftersom huden håller en lägre temperatur går värme förlorad.

Under narkos kan vi tappa 1 – 1,5 grad den första timmen, vilket bland annat ökar infektionsrisken eftersom immunförsvaret fungerar dåligt vid för låga kroppstemperaturer. En lägre temperatur bidrar till minskat välmående och till en längre tid på sjukhuset innan man kan resa hem. Vid en kroppstemperatur på 34 grader ändras också blödningstendensen till det negativa och blodet får svårt att koagulera. Kommer man ner så lågt som till 32 grader är risken även stor för hjärta och lungfunktion.

Det är viktigt att patienternas kroppstemperatur övervakas mer noggrant för att de ska må bättre, både före, under och efter själva operationen.

Hypotermi

 

Hur kan vi bäst undgå hypotermi efter operation under narkos?

Stig Sverre Tyvold, specialist i anestesiologi vid Aleris Solsiden i Trondheim, utför tillsammans med kollegor en kvalitetsstudie i hur de på bästa sätt kan undgå hypotermi vid dagoperationer.

Stig Sverre ställde sig frågan: Gör vi det vi kan, gott nog? Idag används ett värmetäcke (EasyWarm®) och ett varmluftstäcke (BairHugger®) för att värma patienten under operationerna vid Aleris Solsiden i Trondheim.

Frågorna som ska få svar är om de metoder som används idag är effektiva, och vilken metod som är effektivast?

Hur genomförs studien?

- Tillsammans med en kollega, Rigmor Fjeldvig som är narkossköterska här, samlar vi in data från behandlingen i vår avdelning, berättar Stig Sverre. Vi mäter deras temperatur både före, flera gånger under och efter operationen. Andra bakgrundsdata som blodtryck, syreupptagning, medicinanvändning mäts också. Vi försöker ta med all data som kan påverka utfallet av operationen och nu har vi fått ihop en hel del grundmaterial som läggs in i en databas för vidare analys och sammanställning.

- För att mäta patientens subjektiva temperaturkänsla, efter operation, frågar vi patienterna hur de har det på en skala 1-10 (Numeric Rating Scale), fortsätter Stig Sverre att berätta. Har de frusit? Eller har de känt sig varma? Vi har funnit att en kroppstemperatur varierande kring 36,5 grader Celsius är lämplig för patienternas välbefinnande efter operation. Jag tror absolut att vi kommer fram till vilken metod och strategi vi vill använda framöver. Den här studien kan absolut bidra till utveckling, avslutar han.

Det Stig Sverre och kollegorna på Aleris Solsiden i Trondheim kommer fram till vid projektets slut presenteras i en rapport som läggs fram vid en konferens, Norsk Dagkirurgisk Forum, i januari 2017. Slutsatsen kommer också att förmedlas till samtliga verksamheter inom Aleris Helse och finnas tillgängligt här på intrAleris.

Fakta:

Frågeställning:
Vilken av våra två metoder kan bäst förebygga hypotermi under/efter operation under narkos?

Ansvariga:
Stig Sverre Tyvold, PhD klinisk medicin, specialist i anestesiologi vid Aleris Solsiden i Trondheim
Rigmor Fjeldvig, narkossköterska

Finansiär/projektform:
Forskningsprojekt vid Aleris Solsiden i Trondheim som stöds av medel från Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond.