Levercellscancer – en av de dödligaste cancerformerna

Christian Löwbeer, medicinskt ansvarig läkare och överläkare i klinisk kemi på Aleris Medilab, har tillsammans med en forskargrupp vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge beviljats medel från Aleris Forsknings- och utvecklingsfond.

I takt med det ökande välståndet i västvärlden kommer övervikt och det metabola syndromet att öka i omfattning. Detta kommer i sin tur att öka antalet personer som drabbas av fettlever, och med det kommer vi att få ett ökande antal fall av skrumplever och levercellscancer. 

Christian Löwbeer, medicinskt ansvarig läkare och överläkare i klinisk kemi på Aleris Medilab, har sedan 1995 forskat kring utvärdering av biomarkörer för olika sjukdomar och han doktorerade 2007 med en avhandling om hjärtspecifikt troponin T i kliniska och experimentella studier. 

Livsstilssjukdom

Primär levercancer, eller hepatocellulär cancer/ levercellscancer, är en av de vanligaste cancerformerna i världen. Levercellscancer är en sjukdom som idag är svår att diagnostisera eftersom den ofta inte ger upphov till några tydliga symtom. Omkring 80 procent av patienterna med levercellscancer har redan en bakomliggande allvarlig leversjukdom, till exempel kronisk hepatit C, fettleverhepatit eller cirros, så kallad skrumplever.

- Det här projektet har gett oss möjlighet att använda vår expertis och vårt kunnande inom diagnostik i ett område som spås bli en av framtidens folksjukdomar, säger Christian Löwbeer. Vårt team arbetar med frågeställningen: ”Hur kan vi i ett tidigare skede och på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt upptäcka levercellscancer?”

Patientunderlag

Vid Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge finns ett stort antal blodprover från patienter med skrumplever där vissa har utvecklat levercellscancer. Projektledare på kliniken, docent Per Stål, kommer i samarbete med Christian och forskarteamet att använda detta unika patientunderlag för projektet. En stor del av arbetet för Robin Zenlander, ST-läkare och doktorand i Klinisk kemi vid Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge och en av forskarteamets frontpersoner, har hittills varit att gå igenom och organisera dessa drygt 180 patienters underlag. Arbetet handlar mycket om att karaktärisera patienterna, deras sjukdomsbild och livsstil för att få ett fundament för kommande slutsatser.

- Tack vare det nära samarbetet med Gastrocentrum kan vi löpande utöka vår patientbas för projektet då nya patienter tillkommer hela tiden, berättar Robin.

Diagnostik

- Dagens tekniker för att upptäcka levercellscancer är bristfälliga, fortsätter Robin. De utnyttjar antingen blodprov, som endast kan upptäcka sjukdomen i cirka hälften av fallen, eller avbildningsmetoder, i första hand ultraljud, som är både arbetskrävande och kostsamma. Om bättre blodprov kan utvecklas kan riskpatienterna följas tätare och mindre tumörer kan hittas i tidigare skede. Det gör att fler patienter än idag kan erbjudas botande behandling.

Christian och forskarteamet på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, samarbetar nu för att hitta en panel av flera mätbara proteiner i blod som på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och med högre känslighet än dagens blodprov kan hitta levercellscancer hos riskpatienterna. Teamet har redan identifierat drygt 200 proteiner i plasma som är intressanta och SciLife Lab i Solna har utvecklat en metod med antikroppar och färgade mikrokulor som möjliggör samtidig detektion av alla dessa proteiner i ett enskilt blodprov.

- Vi undersöker 234 möjliga proteiner (ämnen), i blodet och alla har mätts med den nya metoden från SciLife Lab berättar Christian. Genom en statistisk analys har de mest intressanta proteinerna valts ut för att analyseras och verifieras med en säkrare mätmetod och vi kan redan se en viss framgång.  På detta sätt skapas en panel över de proteiner som på ett säkrare och enklare sätt än idag kan användas för att upptäcka levercellscancer i tidigt skede. 

- Till hösten fortsätter arbetet med de specifika analyserna, fortsätter Robin att berätta, och i början av nästa år hoppas vi kunna använda vår metodik och testa den på ett större antal patienter. Om allt går vår väg kommer vi kunna presentera våra resultat om cirka 18 månader via artiklar i medicinska tidskrifter och genom presentationer på olika kongresser.

 

FAKTA:

Frågeställning:

Kan man med hjälp av en panel av proteinmarkörer i serum hos cirrospatienter, vilka har en förhöjd risk att få levercellscancer, på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hitta levercellscancer i ett tidigt skede?

Ansvariga:

Huvudansvarig: Docent Per Stål, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
Övriga deltagare: Robin Zenlander och Professor Gösta Eggertsen, Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratotriet, Karolinska Universitetssjukhuset
Samarbetspartners: Dr Maja Neiman och Docent Jochen Schwenk, SciLife Lab,Christian Löwbeer, Aleris

MedilabFinansiär/projektform:

Projektet stöds av medel från Aleris Forsknings- och utvecklingsfond.