Preoperativ riskbedömning

Riskerna inför varje operation varierar naturligtvis med varje patient och ansvarig läkare gör en grundlig riskanalys innan behandlingen kan genomföras. Kristina Nansen, senior business controller på Aleris-Hamlet i Köpenhamn, driver med hjälp av medel från vår FoU-fond ett projekt med målet att få fram ett nytt strategiskt verktyg som hjälper läkaren att ta in även de ekonomiska riskerna i den analysen.

Kristina Nansen

Inför varje operation måste en grundlig riskanalys av ingreppet göras av ansvarig läkare. Den preoperativa riskbedömningen innehåller flera olika parametrar som till exempel patientens psyke, kroppsvikt, kroniska sjukdomar och intag av mediciner. Läkaren bedömer också faktorer som sannolikheten för att ingreppet får avsedd effekt, patientens upplevelse av ingreppet och vad ingreppet kan resultera i för eventuella biverkningar eller komplikationer.

Riskerna varierar naturligtvis för varje patient och är helt individuella varför det i Danmark, där Kristina arbetar och driver sitt projekt, är lag på att varje privatpraktiserande sjukhus måste ha en patientskadeförsäkring. Eventuella ersättningskrav för en felbehandling utförd utanför den offentliga vården, åligger alltid privatsjukhuset. 

Dessa ersättningskrav gör att läkaren behöver ta in ett vidare perspektiv in i sin riskbedömning, nämligen affärsperspektivets. Det är flera ekonomiska riskparametrar som man behöver ta höjd för; till exempel klagomål från patienter, tidigare rättsfall och skadestånd. 

Med hjälp av medel från Aleris Forsknings- och utvecklingsfond driver Kristina Nansen, senior business controller i Aleris-Hamlet Köpenhamn, ett projekt med målet att få fram ett verktyg som kan underlätta och utveckla läkarnas riskbedömningar i dessa avseenden.

Kristinas projekt är mycket komplicerat då det idag finns 2.500 olika behandlingskoder fördelade över alla specialistbehandlingar i Aleris-Hamlet. Eftersom riskerna inför varje behandling är individuella krävs en mycket detaljerad kunskap av varje enskild behandling och ett stort tvärfackligt samarbete på sjukhuset för att kunna genomföra projektet.

- Målet med vårt projekt är att skapa ett nytt verktyg som samlar både de strategiskt medicinska och affärsorienterade parametrarna, kopplar ihop risk och ekonomi till ett bättre beslutsunderlag för läkarens beslut inför varje behandling, säger Kristina. På så sätt kan läkarna agera utifrån den totala riskbilden de får.

Det nya analysverktyget ska 

  • innehålla ett riskskydd av samtliga behandlingskoder i Aleris-Hamlet
  • ge en bred och väldokumenterad parameter för riskbedömningen
  • sammanlänka eventuella behandlingsrisker med det ekonomiska utfallet för varje behandling

- Eftersom omfattningen på detta projekt är så stort och det inom specialistvård finns så många olika behandlingar har vi valt att starta vårt pilotprojekt inom ”Fot/Ankel”, förklara Kristina.

- Målet har hela tiden varit att skapa ett verktyg som ger läkaren ett stöd och en extra parameter i sin riskbedömning men efterhand som projektet har löpt har vi upptäckt flera andra intressanta slutsatser som också kan användas strategiskt i verksamheten. Några av dessa har också speciellt valts ut för att drivas vidare i projektets fortsatta process. 

Enbart på Aleris-Hamlet sjukhus genomfördes 300 olika behandlingar under det senaste halvåret och för att göra det mer överskådligt för ett analytiskt ändamål har Kristina och hennes projektgrupp, genom samarbete med både läkare och sjuksköterskor, delat in de 300 koderna i homogena grupper med förhållandevis likartad karaktär. Det resulterade i nio grupper som nu är analyserade. I processen har Kristina och hennes kollegor, efter att ha analyserat patientklagomål och nivåer på godkända skadeersättningar, kartlagt den ekonomiska risken för varje ingrepp. Samtidigt har projektgruppen tittat på materialförbrukning, resursbehov, personalkostnader med mera. Siffrorna tas direkt från Aleris egna stödsystem och därför är omsättning, antal behandlingar, bokad tid i operationssalar och så vidare angivna i precisa tal.

Projektgruppens analys omfattar alltså tre parametrar; omsättning, intjäning (ebita) och ekonomisk risk. Det är mycket viktigt att ha ingående kunskap om dem alla tre för att kunna agera snabbt och precist och utföra en korrekt behandling. 

Riskverktyg

Genom att illustrera parametrarna i en tredimensionell figur där x-axeln visar intjäning, y-axeln risk och bubblorna storlek illustrerar omsättning, får man en bättre och mer precis överblick över hur de olika behandlingarna fördelar sig. 

 

- Här kan vi se vilka behandlingar som är lönsamma för oss och vilka som har högre kostnader, säger Kristina. Vi kan ställa oss frågor som: Är det några av dessa områden vi bör satsa mer på och finns det några som vi bör välja bort? Är det några behandlingar som vi kan gå miste om då vi väljer bort andra? Och så vidare. 

- På lång sikt vill vi kunna illustrera hela specialistområden inom Aleris-Hamlet och kunna dyka ner djupare i mer homogena grupper och behandlingsmoment.

Nästa steg i Kristinas och projektgruppens fortsatta arbete är att ta in fler behandlingar i analysen för att på så sätt få en tydligare helhetsbild och fler aspekter av Aleris verksamhet.

 

FAKTA: 

Frågeställning:  Strategisk indikationsstilling

Ansvarig: Kristina Lundtoft Nansen, senior business controller.

Finansiär/ projektform: Aleris Forsknings- och utvecklingsfond