IVO avslutar ärende angående vårdskador vid Elisabethsjukhuset

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot Aleris för betydande vårdskador i samband med höftartroskopiska operationer som genomfördes i Uppsala 2014-2016 man bedömer att de åtgärder som vidtagits minskar risken för liknande händelser och avslutar nu ärendet.

Patienter som genomgått höftartroskopiska operationer vid inklämningssyndrom i höftleden, FAI, 2014-2016 på Elisabethsjukhuset i Uppsala har drabbats av onormalt många komplikationer och ett antal patienter har opererats flera gånger.

Totalt bedömer Aleris att 20 av 169 opererade patienter har drabbats av allvarliga undvikbara vårdskador. Samtliga dessa kan kopplas till en enskild läkare. Läkaren slutade sin anställning vid sjukhuset 20161231. Aleris ser mycket allvarligt på det inträffade och beklagar djupt att patienter inte har fått en god vård av oss. Vi har varit i kontakt med ett större antal patienter för att på bästa sätt hjälpa dem.

Aleris anmälde under våren 2017 händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, både som individärende gällande läkaren och enligt Lex Maria. Den del av granskningen som gäller Aleris agerande, verksamhetstillsynen, är nu klar, medan beslut i individärendet ännu ej fattats. IVO avslutar ärendet avseende verksamhetstillsynen med följande ställningstagande:

-          IVO anser att det funnits brister i vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete då man inte haft en strukturerad kvalitetsgranskning på verksamhetsnivå eller på enskilda yrkesutövare.

-          IVO anser att vårdgivaren var för passiv då signaler om eventuella vårdskador började bli kända.

-          IVO bedömer att när vårdgivaren reagerade på signalerna tog man händelserna på allvar och utredde de enskilda fallen på ett rimligt sätt både internt och med hjälp av extern expertis.

-          IVO bedömer att de åtgärder som vårdgivaren vidtagit och planerar att vidta kommer att minska risken för att någon liknande händelse ska kunna inträffa igen.

 Aleris har vidtagit en mängd åtgärder för att hindra att något liknande inträffar. Bland åtgärderna finns: registrering av omoperationer, registrering av komplikationer under operation, komplettering av befintligt infektionsregister med registrering även av andra komplikationer efter operation, komplettering av dagens rapportering till fem kvalitetsregister med att även mäta patientupplevd kvalitet för patienter som ej omfattas av något av de fem registren, rutin vid införande av ny metod som bland annat innebär att chefläkare och sjukhuschef ska godkänna den nya metoden samt att riskanalys genomförs om avsikten är att metoden ska bli rutin.

-          Aleris beklagar djupt det lidande som patienterna åsamkats. Vi har hela tiden haft ambitionen att agera så snabbt och transparent som möjligt för att stödja och hjälpa patienterna och för att bistå IVO:s granskning. IVO konstaterar att Elisabethsjuksusets tidigare kvalitetsledningssystem var bristfälligt, vilket vi ser mycket allvarligt på. IVO konstaterar vidare att det nuvarande kvalitetsledningssystemet, efter de åtgärder som sattes in, minskar sannolikheten för att liknande händelser, säger Bo Wihlborg, chefläkare Aleris Sjukvård i Sverige.