Skip to Content

Remittentinformation

Vi tar emot patienter med långvarig smärta med eller utan andra utredda sjukdomar samt utmattningssyndrom. Efter bedömning kan patienten erbjudas multimodal rehabilitering (MMR2) beroende på teamets samlade bedömning. Teamen består av specialistläkare/fysioterapeut/KBT psykolog och rehabkoordinator. Fysiskt aktivitet/träning och psykologiska insatser samt planering för upptrappning och återgång till arbete kombineras utifrån patientens individuella behov. En rehabiliteringsplan läggs upp av teamet i samråd med patienten samt anpassar rehabiliteringens varaktighet utifrån behov, vanligtvis 8-16 veckor.

Remiss kan skickas elektroiskt via journalsystemet Take Care eller analogt som pappersremiss via post eller fax.

Remissen ska innehålla:

- Klar frågeställning (ospecifik långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom

- Diagnos

- Sammanfattning av sjukhistoria eller hänvisning till specifik   journalanteckning i Take Care

- Information om tidigare rehabinsatser

- Labutredning enligt Viss (SR, CRP, Elektrolytstatus, Blodstatus, Leverstatus, TSH, B12, Folat, 25-OH-D-vit, Ca-jonis, PTH, PEth, B-gluc, U-sticka) samt screening missbruk med AUDIT/DUDIT

 

 
Back to top