Skip to Content

Behandling sömnapné

Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) är en sjukdom som obehandlad förkortar livet. Sjukdomen medför försämrad kapacitet att fungera normalt på dagarna och den ökar riskerna för hjärt-kärlsjukdomar.

Sjukdomen beror på den försämrade nerv-muskelkontrollen som drabbar alla under sömn. Detta medför, bland annat, att det blir trängre i svalget. Hos vissa människor blir det så trångt att man inte får tillräckligt med luft när man andas. Anatomiska förhållanden, som gör svalget trängre redan i vaket tillstånd, såsom exempelvis generell övervikt och stora halsmandlar, ökar risken för andningsuppehåll under sömnen (sömnapné).

Kroppens försvarsreflexer utlöser mikrouppvaknanden för att man skall överleva, vilket medför försämrad sömkvalitet. Symtom på detta kan vara orolig sömn med ökad svettning, mardrömmar och morgnar med onormal sömnighet, muntorrhet och huvudvärk. På dagen kan man ha onormal sömnighet, ibland till och med ofrivilliga insomningar, samt minnes- och koncentrationssvårigheter. Detta ökar risken för felbeslut och olyckor i trafik och arbete. Irritabilitet, humörsvängningar och nedsatt sexuell lust och förmåga är andra symtom. Snarkning är det vanligaste symtomet som klart uppfattas av omgivningen.

Andningsuppehållen medför i sig ökad belastning på hjärtat och orsakar också frekventa korta syresänkningar i blodet, som medför kemiska förändringar där. Detta ökar riskerna för åderförkalkning med högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke och sannolikt även Diabetes Mellitus.

Behandling av Obstruktivt sömnapnesyndrom (OSAS)

Behandlingen går ut på att hålla luftvägarna i svalget öppna när man sover. Den skall användas under varje sömnperiod, dag eller natt, så länge man har kvar sjukdomen, vilket i regel är hela livet. Behandlingen minskar kraftigt eller eliminerar helt ovanstående risker.

Längst ner på sidan kan du se vår film om olika behandlingar av sömnapné.

Sömnposition

Patienter som har sina absolut flesta andningsstörningarna när de sover på rygg (framgår från andningsregistrering, som är en del i utredningen) får lära sig undvika ryggläge.

Övervikt

Övervikt är en stor riskfaktor för OSAS och viktreduktion hos överviktiga kan kraftigt lindra och, i vissa fall, helt bota patienten från sjukdomen. Effekten kontrolleras med kontroll av symtomlindring samt andningsregistrering under sömn efter viktnedgången och i regel även något år senare för att se om viktnedgången och dess effekt står sig.

Alkohol och sömnmedel

Sådana medel som minskar vår muskelkontroll, exempelvis alkohol och sömnmedel, skall undvikas vid OSAS så länge man inte är behandlad.

Rökning

Rökning anses påverka slemhinnorna på ett negativt sätt och därigenom öka risken för OSAS. Vi rekommenderar således rökstopp.

Antiapnéskena

(Även kallad snarkskena eller apnéskena. På engelska Mandibular Advancement Device, Oral Appliance med flera uttryck)

Antiapnéskena är en speciell bettskena, som fäster i både i över- och underkäken. Den tvingar underkäken, och därmed också tungan, framåt och stabiliserar luftstrupen. En antiapnéskena används framför allt vid OSAS på personer med lätt till måttligt förhöjda värden och normalvikt eller lättare övervikt. Generellt sätt ger den sämre effekt ju flera andningsstörningar man har och ju mera överviktig man är. En antiapnéskena bör absolut provas ut av tandläkare. Skenan bekostas i de flesta län av landstinget medan tandläkarbesöket bekostas av patienten. Effekten av skenan kontrolleras med genomgång av symtomlindring samt en andningsregistrering under sömn med skenan på plats.

Snarkskenor via postorder, så kallade "Boil&Bite"-skenor, har samma funktion teoretiskt, men har visat sig svåra att utforma och applicera samt ger sämre kontroll över bettförändringar och effekt. Dessa skenor är väsentligt billigare än "riktiga" skenor men rekommenderas ej av oss.

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

CPAP är en i det närmaste ljudlös kompressor, som via en slang och en mask över näsan (alternativt över näsan och munnen) skapar ett övertryck av luft (som en luftkil) i svalget och därmed hindrar det från att falla ihop under sömnen. CPAP-behandling är den mest effektiva behandlingsformen vid alla former av OSAS. Den provas ut efter läkarordination av särskilt utbildad personal. Utrustningen bekostas i vissa län helt av landstinget och i andra delvis eller helt av patienten. Effekten kontrolleras med kontroll av symtomlindring samt andningsregistrering under sömn med utrustningen på. Oftast har man sedan kontroller med ett till flera års mellanrum.

Operation

De anatomiska förhållandena i svalget kan vara ofördelaktiga och öka risken för sömnapnésyndrom. Operation, i regel med borttagande av halsmandlarna i kombination med reducering och uppstramning av gombågarna, kan ha en mycket god effekt i vissa fall. Ingreppen görs på Öron- Näs- och Halsklinik efter remiss från oss då vi bedömer att förutsättningar för att lyckas med denna metod är goda. Ofta vill man från ÖNH-kliniken att patienten skall behandlas med CPAP över själva operations- och tillfrisknandefasen.
Operationen bekostas av landstinget och uppföljning sker med förnyad sömnapnéregistrering.

Näsan

OSAS är en sjukdom i svalget. Trång näsa kan påverka luftvägsproblemet, men operation av näsan är ytterst sällan tillräckligt för att råda bot på sjukdomen.

Käkarna

Vid kraftigt överbett kan man kirurgiskt göra ändringar i underkäken för att flytta fram den eller bara flytta fram tungan. Detta är sällsynta ingrepp.

I vissa fall kan man kirurgiskt flytta fram käkarna. Detta görs sällan i Sverige då det är ett mycket omfattande ingrepp, men anses vara ett mycket effektivt behandlingsalternativ.

Halsen

Vid mycket svåra fall av OSAS, där det inte fungerar med någon av ovanstående behandlingsformer, kan man genomföra en trakeostomi. Man gör en öppning på halsen in till luftstrupen och har ett andningsrör, en trakealkanyl, att andas igenom. Förfarandet innebär vissa inskränkningar i det dagliga livet, men den totala förbättringen i livskvalitet kan vara mödan värd.

I filmen nedan berättar Michael Lysdahl, sömnläkare på Aleris Fysiologlab, om hur snarkning och andningsuppehåll uppstår och olika behandlingar av sömnapné.

Frågor och svar om sömnstörningar, snarkning och sömnapné

Frågor och svar

Om sömnstörningar, snarkning och sömnapné.

Läs mer >


Birgitta Lundqvist

Birgitta Lundqvist

BMA, Biomedicinsk analytiker, Miljösamordnare

Aleris Fysiologlab

Dyana Wardi

Enhetschef sömnmottagning

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Nicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Ulrika Nordström

Enhetschef Sömnmottagning

Aleris Fysiologlab vid Sophiahemmet

Sara Karlsson

Sara Karlsson

Verksamhetschef klinisk fysiologi,
Enhetschef klinisk fysiologi Riddargatan

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Back to top