Susanna Kiskanyadi

Psykolog

Under mina 25 år som yrkesverksam legitimerad psykolog har jag arbetat med samtalsbehandlingar av bland annat stress- och utmattningsrelaterade diagnoser, depressioner, ångesttillstånd, social fobi, sömnproblem, alkoholproblem, konflikter på arbetsplatsen med mera.

Mitt arbete med arbetsgivare har lyft behovet av att arbeta med hälsobefrämjande insatser för att förebygga psykisk ohälsa. Jag har en bred teoretisk skolning (KBT och psykodynamisk teorigrund). Att jag i grunden har en psykodynamisk inriktning ser jag som en stor fördel för att kunna förstå individens aktuella situation/status samt för att uppnå goda behandlingsresultat. 

De sista åren har jag till största delen haft en kognitiv inriktning i patientsamtalen, vilket ligger i linje med vad som idag oftast efterfrågas. Metodiken är tidseffektiv, resultat uppnås med kortare insatser.

Samtalen är strukturerade med fokus på den problematik som patienten bedömer som primär, förväntningar på samtalskontakten samt egna resurser. I samtalsbehandlingen kan självskattningstester av depression, ångest, utmattningstillstånd, stress- och krisinventering ingå vilka också kan utgöra ett underlag för att upprätthålla syftet med samtalskontakten. Metodiken innebär också ett aktivt deltagande av patienten och terapiprocessen upprätthålls genom att patienten ges uppgifter mellan samtalen.

Därutöver har jag ett flertal utbildningar inom det neuropsykologiska området samt är väl förtrogen med testmetodik. Jag utför neuropsykologiska utredningar vid bl a misstanke om ADD/ADHD, lindrig kognitiv störning och kroniskt trötthetssyndrom.

Neuropsykologisk utredning kan också bli aktuell vid kognitiva nedsättningar efter t ex förvärvade hjärnskador och stroke samt vid kognitiv dysfunktion hos patienter med t ex diabetes och epilepsi.

Till toppen av sidan