Skip to Content

Aleris ASIH Trygg Hem

ASIH Trygg Hem innebär att du kan få avancerad sjukvård i hemmet och med fokus på rehabilitering vilket utgör ett alternativ eller komplement till sjukhusvård.

Avancerad sjukvård i Hemmet med fokus på rehabilitering

Vi erbjuder vård i hemmet under en kortare eller längre tid utefter dina behov. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig vård i ASIH är dock att du själv vill vårdas i hemmet.

Vi planerar vården tillsammans med dig och beaktar dina behov och resurser. Det innebär att i stor utsträckning är det du som styr våra insatser. Målet för vår verksamhet är att skapa en trygg och hållbar hemsituation för dig, att stabilisera dina medicinska symtom samt minska risken för återinläggning på sjukhus.

Vi kan bland annat hjälpa dig med anpassning av din omgivning, hjälpmedelsförskrivning, mobilisering/träning, identifiering och uppstöttning av din egenvårdsförmåga, samordning med kommunen, provtagning, symtomlindring, såromläggning, läkemedelsadministrering och stödjande samtal.

Vi arbetar i ett multiprofessionellt team och det är dina behov som avgör vilka yrkeskategorier du kommer att möta under din vårdtid. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kurator och dietist.


Ansvarsfullt-1360x600.jpg

Frågor och svar om ASIH

ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det är en alternativ vårdform för den som helt eller delvis skulle behöva sjukhusvård.

Läs mer >

Information.jpg

Vårdval ASIH - ansökan om oss som din vårdgivare

Du ska alltid känna dig Trygg och Välkommen till oss. Du väljer vårdgivare genom att att fylla i en ansökan.

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

blockbild-handdesinfektion.jpg

Information kring Covid-19 till dig som får besök från Aleris ASIH-team

Du som inskriven i något av våra ASIH-team i norra eller södra länet har tillgång till vården via oss men vi behöver kanske förändra dina planerade besök. Vi vidtar nödvändiga åtgärder utifrån Folkhälsomyndigheten och Region Stockholms riktlinjer och beslut.

Läs mer >

Integritetspolicy

För att Aleris ska kunna ge god och säker vård behöver vi behandla personuppgifter. Ta gärna del av Aleris Integritetspolicy här.

Läs mer >


Tf Enhetschef Aleris ASIH Trygg Hem
Bitr Verksamhetschef Aleris ASIH & SPSV Syd
Verksamhetschef Aleris ASIH & SPSV Syd
Specialistläkare och Läkarchef ASIH/SPSV Syd
Back to top