Aleris Målet Umeå

Aleris Målet i Umeå har funnits sedan 2001. Vi arbetar med ungdomar och unga vuxna med olika former av psykosocial problematik. T.ex. missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa. En del av vår verksamhet består också av stödboende för ensamkommande flyktingbarn.

Vår målgrupp

Målet i Umeå vänder sig till främst till ungdomar från 16 år och unga vuxna som är i behov av omfattande stöd i öppenvård. Vi arbetar med eftervårdsbehandling och utsluss, men är också ett framgångsrikt alternativ till institutionsplacering.

Gemensamt för de unga människor som kommer i kontakt med Målet är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Vårt grundläggande mål är att erbjuda en väg till en trygg och stabil tillvaro.

Öppenvård och boende

Vi har ett coachande förhållningssätt i vårt arbete med unga vuxna. Vår insats bygger på frivillighet, det gäller även ungdomar som har LVU, LVM eller LSS. I de fall boende är önskvärt har vi lägenheter på olika platser runt om i centrala Umeå. Läs mer om öppenvård här.

Målet plus- förstärkt boendestöd och tilläggstjänster

En del ungdomar behöver ett utökat stöd i boendet. För dem erbjuder vi ett boende där en kontaktfamilj eller kontaktperson bor i direkt anslutning till ungdomens lägenhet. Coacherna arbetar på samma sätt som tidigare, men ett extra stöd finns att tillgå när det gäller trygghet och kontroll. Vi har även andra tilläggstjänster. Till exempel utredningar, timeout och fördjupad drogbehandling. Målet plus.

Ensamkommande ungdomar

Vi har sedan lång tid tillbaka arbetat med ensamkommande inom Aleris Målet och sedan 2011 har vi även tagit emot ensamkommande ungdomar i Umeå. Vi erbjuder ungdomar från 16 år ett professionellt vuxenstöd utifrån de behov som finns. Det kan handla om att ungdomen inte når sin fulla potential i sitt nuvarande boende eller ska ta steget ut till ett mer självständigt liv. Läs mer här.

Arbetssätt och metoder

Vi som arbetar på Målet i Umeå har olika erfarenhets- och utbildningsbakgrund. Vi är socionomer och pedagoger. Det ger oss ett brett perspektiv när vi samarbetar kring olika lösningar för våra ungdomar. Teamarbetet är en av våra stora styrkor i arbetet med ungdomar.

Alla coacher har samtal med sina ungdomar kring hälsa och mående, men ibland kan det behövas ytterligare, mer specifikt stöd. Vi stöttar i kontakten med sjukvård och köper ibland in externa psykologtjänster. Handlar det om drogproblematik så kan alla coacher erbjuda strukturerade samtal.

Alla coacher är utbildade i ACRA, Community Reinforcement Approach för ungdomar. Det är en manualbaserad missbruksbehandling som vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT). CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk och dubbeldiagnoser. Samtliga coacher är även utbildande i MI vilket är en metod som man använder sig av i CRA. 

Sedan 2008 har vi använt konceptet och metoden rePULSE för att möta inåtvända och utagerande personer. rePulse är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter som alla coacher är certifierade i.Ansvarig chefUlrika Eriksson och Peter Ångman är verksamhetschefer på Aleris Målet i Umeå. 

Läs mer om våra metoder här.

Ansvarig chef

Ulrika Eriksson och Peter Ångman är föreståndare på Aleris Målet i Umeå. 

Till toppen av sidan