Skip to Content

Aleris Handengeriatriken

Geriatrik är en egen specialitet med inriktning mot medicin och rehabilitering företrädesvis för personer 65 år men tar även emot yngre patienter med behov av geriatrisk kompetens och våra team.

Patient hos oss på Handengeriatriken

Våra vårdavdelningar finns på Handens sjukhus dit vi har ett direktintag via remiss från husläkare i hemmet, från akut, vårdcentral eller ambulans, dygnet runt. Du som kommer till oss kan till exempel ha drabbats av stroke, fraktur eller infektion eller av någon annan medicinsk orsak. 

Handengeriatriken erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppenvårdsverksamhet, även innefattande en vårdcentral. Vi kan erbjuda en sammanhållen, trygg och obruten vårdkedja. 

Vi har en god medicinsk kompetens närmast patienten bland annat genom att vi arbetar enligt konceptet Patientnärmre vård. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, dietist och logoped arbetar i team runt patienterna.

Ett kontinuerligt arbete med kompetensutvecklande utbildningar, kvalitetsarbete kring bland annat patientsäkerhet och patientens delaktighet gör att vi ständigt jobbar på att höja kvaliten, vidareutveckla vården och våra arbetssätt. På avdelningarna kommer du även möta studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom sin yrkesroll hos oss.

 

Handengeriatriken geriatrik/akutmedicin/akutvårdsplatser

Våra allmängeriatriska avdelning 1 på Handengeriatriken tar emot patienter för utredning och behandling av olika medicinska sjukdomar och tillstånd.

Vårdavdelningen har även akutgeriatriska vårdplatser dit patienterna kan komma via direktintag genom 1177 och ambulansen. Det är patienter som kräver extra övervakning eller resurser och som annars kräver vård via akutsjukhus.

 

Handengeriatriken rehabilitering för ortopedi/neurorehab

Handengeriatrikens avdelning 3 rehabiliterar patienter med olika neurologiska sjukdomar såsom stroke samt patienter med rehabiliteringsbehov efter olika typer av ortopediska ingrepp. 

Under vårdtidens första dygn ligger tyngdpunkten på utredning vilket leder till en individuell vårdplan. Denna upprättas tillsammans med patient och eventuellt närstående och ligger till grund för den fortsatt behandling och rehabilitering. Rehabiliteringen består av såväl individuell träning som gruppverksamhet.

samtal-på-geriatriken.jpg

Din och dina närståendes delaktighet i vården

Som patient kommer du till oss genom remiss från vårdcentral, via akutsjukhus eller direktintag via ambulans. När du vårdats klart hos oss vill vi erbjuda en trygg utskrivning. Vi ser samverkan med andra vårdgivare och stadsdelarna/kommunen som en viktig del i din vård hos oss.

Läs mer >

I dialog med teamet sätts just dina individuella mål.

När du är inskriven på avdelningen varierar vårdtiden hos oss men är beroende på ditt aktuella tillstånd. Målen för dig är beroende på hur ditt utgångsläge var innan du blev sjuk, och inlagd hos oss.

Läs mer >

Stelpa-köpt-bild-beskuren-1267-x627.jpg

Här kan du vara med och skriva din egen journal

När du är inskriven hos oss kommer du att se hur vår personal använder surfplattor för att dokumentera undersökningsfynd och annan fakta. Självklart får du också möjlighet att fylla i och beskriva hur du mår och vilka besvär du har.

Läs mer >

Målet med rehabilitering under din sjukhusvistelse hos oss innebär att vi stöttar dig utifrån din aktuella fysiska och psykiska förmåga och sträva mot att kunna utföra de vardagliga sysslor kring personlig vård och förflyttningar som du klarade innan du kom in till oss.


Besök till våra Geriatriska Avdelningar

Ni kan hjälpa oss i vårt viktiga arbete med att enligt Region Stockholms rekommendationer fortsatt begränsa smittspridningen av covid-19. Vi har därför vissa besökstider/besöksrestriktionerna vilka kan komma ändras med kort varsel. Handengeriatrikens avdelningar har för närvarande tillfälliga besöksrestriktioner. Vi ber er kontakta respektive avdelning för mer information.

Läs mer >

lotta-patient-gåbälte.jpg

Fokus för att förebygga fall!

Geriatriska patienter har ofta flera sjukdomar med nedsatt allmäntillstånd och har därmed ökad risk för fall och fallskador. För att förebygga fall och fallskador krävs hela vårdteamets samlade kompetens där även patient och närstående ska ingå.

Läs mer >

Alexandra-Handengeriatriken-1366x600.jpg

Fokus på patientsäkerhet inom nutrition!

För god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt är ett gott näringstillstånd nödvändigt. På grund av olika sjukdomstillstånd är det vanligt att aptiten minskar och då riskerar intaget av mat och dryck att gå ned. Geriatriken har därför fokus på nutrition och måltiderna hos oss på sjukhuset.

Läs mer >

certifieringsmärket-silvia.jpg

Silviacertifierade verksamheter

Dalengeriatriken, avdelning 72 och Handengeriatriken, avdelning 3 har mottagit sina certifikat för att vidare arbeta utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Våra medarbetares entusiasm att förbättra och kompetensutveckla vården är ett steg vidare mot framtidens bästa vård.

Läs mer >vardavdel-20-beskuren.jpg

Vill du bli vår kollega?

Tillsammans skapar vi morgondagens bästa sjukvård och just nu söker Aleris Geriatrik sjuksköterskor för tillsvidare- och timanställning. Tycker du att det låter spännande så tveka inte att kontakta oss!

Läs mer >

aleris-kompetensmodellen.jpg

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

skolverket-webb.jpg

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >


Enhetschef Handengeriatriken, Paramedicinska enheten
Enhetschef /leg Arbetsterapeut Handengeriatrikens Minnesmottagning
Enhetschef Handengeriatriken Avdelning 1
Enhetschef Handengeriatriken Avdelning 1
Enhetschef Handengeriatriken Avdelning 1
Enhetschef Handengeriatriken Medarbetare natt
Enhetschef Handengeriatriken Avdelning 3
Specialistläkare/Läkarchef/MAL Handengeriatriken

Integritetspolicy

För att Aleris ska kunna ge god och säker vård behöver vi behandla personuppgifter. Ta gärna del av Aleris Integritetspolicy här.

Läs mer >

Back to top