Skip to Content

Fakta om elektrofysiologi vid Aleris-Hamlet Köpenhamn

I Köpenhamn har Aleris ett toppmodernt fullt utbyggt katetriseringsrum, där ett erfaret team av specialister på hjärtablation utför ablation av de flesta kardiella arytmier.

Bakgrund och teknik

Den teknologiska utvecklingen och kirurgernas erfarenhet av ablationsbehandling av de flesta hjärtrytmrubbningar har genomgått en avsevärd och snabb utveckling under de senaste 5 åren.

De flesta arytmier diagnostiseras med klassiska elektrofysiologiska tekniker som i ökande omfattning kompletteras av ett elektroanatomiskt mappningssystem.

Enligt vår syn är systemet från Biosense Webster (CARTO) det bästa och det används vid behandling av de allra flesta patienter. Bortsett från vissa svåra inducerbara supraventrikulära och ventrikulära ektopier/takykardier har vi god erfarenhet av att utföra alla våra ingrepp under lättare till djupare sedering – ibland med assisterad andning, om så behövs.

Professionell set-up hos Aleris i Köpenhamn

Aleris-Hamlet Hospitaler i Köpenhamn har ett toppmodernt fullt utbyggt katetriseringsrum med avancerad röntgenutrustning, uppdaterat Carto-system, stimulatorer och eldrivna system, ultraljudsapparatur till TTE och TEE mm.

Överläkare René Worck ansvarar för ablationsprogrammet och är kirurg. Han arbetar dagligen på det kardiologiska laboratoriet, Gentofte Hospital vid Köpenhamnsuniversitet
och har omfattande erfarenhet och varit verksam inom området länge.

I staben finns en erfaren anestesiläkare, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska och elektrofysiologisk teknikassistent som alla bidrar till ett tryggt, effektivt och smidigt förlopp i operationsrummet.

Behandlingar i Köbenhamn

Vi erbjuder ablation av de flesta kardiella arytmier:

  • Supraventrikulära takykardier (SVT): EAT, AVNRT, AVRT (cWPW) och WPW
  •  Förmaksflimmer: Både paroxysmal (PAF) och persisterande (PeAF)
  • Förmaksfladder: Typiskt (CTI-beroende) och atypiskt (+/- CTI-beroende)
  • Icke-ischemiska VES/VT som löper ut i vänstra- och högra hjärtkammaren
  • Ablation av His bunt hos patienter med permanent PM/ CRT/ ICD

Patientgrupper

Vi kan hjälpa de flesta patienter med intolererbara eller medicinskt svårbehandlade hjärtrytmrubbningar. Vissa patienter – i synnerhet patienter med ischemiskt (infarkt/skada) betingat VT samt vissa atypiska fladderpatienter med GUCH eller tidigare klaffkirurgi – behandlas dock i första hand bäst på ett större center.

Vi eftersträvar en konstruktiv dialog med remitterande specialistläkare om patienter och indikationer.

Tid för behandling

Patienter kallas till behandling inom få veckor

Remittering

Remiss via post
Patientservice ablation
Aleris-Hamlet Hospitaler
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg

Kontakt via e-post
teamablation@aleris-hamlet.dk
Kontakt per telefon (växel)
Telefon: +45 3817 0700 - fråga efter Team 5 försäkringBack to top