Våra insatser

Aleris Lindalen hjälper dig att återfå ett liv fritt från drog- eller alkoholberoende. Detta sker genom 12-stegsmodellen som vi delar in i tre huvudfaser: abstinens-, primär- samt fördjupad behandling.

Avgiftnings-/abstinensbehandling

Aleris Lindalens intagningsavdelning fungerar som motivationsenhet till vidare behandling och ett nyktert/drogfritt liv. Hos oss får du hjälp med tillnyktring och abstinensbehandling under medicinskt säkra former. Vi vet hur svår en tillnyktring kan vara och att du kanske inte klarar det själv.

Lindalen har sedan 1988 bedrivit abstinensbehandling och har under dessa år erhållit ovärderliga kunskaper och erfarenheter inom området. Vi utvecklar och förbättrar oss ständigt i takt med att missbruk och substanser ändras. Aleris Lindalen behandlar alla typer av kemiskt beroende och missbruk (läkemedel, narkotika och alkohol).

Abstinensbehandling syftar främst till att förhindra krampanfall, delirium tremens och död, men ska också behandla patientens ospecifika symtom och lidande”.

Hur går det till?

• Här får du en individuellt anpassad vårdplanering och behandling.

• Du trappas ned i en takt som vi vet att du klarar av.

• Schemalagd rond två gånger per vecka.

• Medicinskt kunnig och behörig personal dygnet runt.

Så fungerar vår avgiftsbehandling

Motivationsbehandlingen sker i grupp men naturligtvis finns det utrymme för enskilda stödsamtal. Gruppbehandlingen varvas med föreläsningar och film. Vi anser att kunskap är viktig del för ditt fortsatta tillfrisknande. På avdelningen använder vi förutom läkemedel även akupunktur och massage för att hjälpa dig att hantera din abstinens. Motivationsarbetet följer ett schema som rullar en vecka i taget.

Arbete med veckoschema

Måndag: tyngdpunkten är på sjukdomsutvecklingen (missbruksutvecklingen). Detta gör vi med hjälp av den s.k. Jellinek-kurvan.

Tisdag: vi fortsätter titta på sjukdomsutvecklingen (det bio-kemiska beroendet) vilket hela Tolvstegsbehandlingen vilar på.

Onsdag: ägnar vi åt att prata om våra känslor. Det gör vi därför att det är våra känslor som styr vårt liv när vi är i missbruket, vi flyr från känslorna genom att ta droger.

Torsdag: Vi pratar om självrespekt, eller kanske hellre vår brist på självrespekt. Det är nämligen så att när vi kommer till behandlingshemmet är en stor del av vår självrespekt ofta utbytt mot självförakt vilket är mycket tungt att bära.

Fredag: Vi börjar titta framåt med temat Leva nykter. Fredagseftermiddag deltar samtliga inskrivna i något som vi kallar för speakermöte. Då kommer tidigare inskrivna och berättar om hur livet har gestaltat sig för dem sedan de lämnade Lindalen.

Lördag och söndag: ägnas åt vila och gemenskap.

Meningen med detta program är förutom att ge kunskap om missbrukets utveckling till beroende även att ingjuta hopp. Vi lär oss att känna tillit till andra människor (och kanske även till oss själva).

Vi lättar lite grand på skuldbördan, börjar återfå lite av vår självrespekt. Allt detta tillsammans gör att vi känner oss motiverade till att arbeta vidare mot ett bättre liv i nykterhet.

Vanliga abstinenssymptom

Vid ett utvecklat beroende uppstår abstinenssymtom när drogen går ur kroppen. Dessa symtom kan vara så svåra att de omöjliggör att avstå från drogen ens under några dygn. Kroppen behöver drogen för att fungera någorlunda normalt. Abstinensen består av fysiska-, psykiska- och själsliga symtom liksom symptom från övriga sinnen (ex känsel).

Vår målsättning med abstinensbehandlingen är att:

- Förhindra komplikationer.

- Lindra svåra abstinenssymtom.

- Upprätthålla motivation till drogfrihet.

- Direkt kunna delta i motivationsprogram.

- Minska sena abstinenssymtom.

- Fri från abstinens- & drogsug optimerar den fortsatta behandlingen.

- Påskynda läkning

Primärbehandling

Under primärbehandlingen går vi igenom varje individs drogutveckling och arbetar för att skapa förståelse för sjukdomsbegreppet och dess utveckling. Att kunna se sin maktlöshet inför alkohol/droger och ohanterligheten i sitt liv och att mentalt och känslomässigt inse konsekvenserna av sitt drogande/drickande ingår i arbetet. Vi förtydligar vikten av att kunna ta beslut som gagnar nykter/drogfrihet och att förstå att det gamla sättet att tänka och agera medför destruktiva handlingar, kontra att ett nytt sätt att tänka leder till sundare beslut och beteende. Känslomässiga svårigheter behöver lyftas upp och bearbetas, för att underlätta nya sundare beteenden/handlingar.

Återfall/varningssignaler och att individen kan se sina återfallsmönster tidigt samt att upparbeta alternativa strategier ingår också behandlingsarbetet under primärbehandlingen. En slutuppgift görs alltid, där individen redovisar sina förberedelser inför utskrivning/hemkomst och vilka livsstilsförändringar som är nödvändiga.

Fördjupad behandling

I det fördjupade programmet praktiserar du vad du lärt dig i primärbehandlingen. Fokus under den fördjupade behandlingen är att bibehålla nykterheten och drogfriheten genom att tränas i att hantera känslor, berarbeta sin historia och att arbeta med nya tanke- och beteendemösnter.

En del av den fördjupade behandlingen handlar om att få större insikt om dina drivkrafter och destruktiva livsmönster, vilket sker under våra temaveckor, ex. Krim-I och II, VuxnaBarn-, Relations- och familjedagar för att underlätta kommunikation och tillfrisknande i familjen.

Sammanfattningsvis under behandlingstiden lär vi oss vad beroendesjukdom är och hur vi behöver leva för att hantera vår sjukdom och våra känslor, hur vår livshistoria präglat oss, vilka mönster vi levt efter och börjar träna oss på att göra annorlunda/hitta nya mönster och rutiner.

Utsluss

I senare delen av behandlingen fokuserar vi även på hur livet som helhet ska se ut efter avslutad behandling. Innefattande t.ex. boendesituation, sysselsättning, eftervård, relationer, mötesgående innom AA/NA m.m. Vi har ett gott samarbete med Forsa Folkhögskola som möjliggör en utsluss både vad det gäller sysselsättning och boende för dem som inte har möjlighet att återvända till sina hemkommuner efter avslutad behandling.

Tillsammans skapar vi förutsättningar att leva, inte varje dag som om den vore den sista, utan som om den vore den första!

Till toppen av sidan