Vår inriktning

Bland de äldre ökar andelen människor med psykiska funktionshinder eller sjukdomar. Dessa består både av personer med ett psykiskt funktionshinder som kompliceras av kroppens åldrande och personer som drabbas av psykisk ohälsa när de blir gamla.

Äldre människor med psykisk ohälsa är en dubbelt utsatt grupp med specifika behov som kräver särskilda insatser. När en människa har psykisk ohälsa i kombination med en tilltagande kroppslig ohälsa ställs särskilt stora krav på helhetssyn och förmågan att lyssna.

Omvårdnad och rehabilitering

Vi arbetar både med omvårdnad och rehabilitering i olika team. Rehabiliteringsteamet arbetar med de klienter vars mål är att flytta till lägenhet i hemkommunen efter vistelsen här. Vi arbetar med ADL - Aktiviteter i det Dagliga Livet och utefter ett strikt rehabiliterande synsätt. Omvårdnadsteamet arbetar med de äldre klienterna som har ett större omvårdnadsbehov och som behöver mycket stöd i sin vardag.

Arbetar hälsofrämjande

På Knivsta Rehabilitering möter vi hela den åldrande människan med alla hennes komplexa behov. Mediciner kan bromsa sjukdomen, men lika viktigt är att se varje boendes kvarvarande förmågor, behov och vad som ger glädje och välbefinnande. Vi arbetar hälsofrämjande och fokuserar på det friska, människan bakom sjukdomen, och hennes möjlighet att känna sammanhang och meningsfullhet i livet trots ohälsa och funktionshinder.

Individen i centrum

Bemötandet har visat sig vara avgörande för vad den enskilda klarar av och hur denna upplever världen. Allt arbete på Knivsta sätter individen i centrum. Hans/hennes upplevelser av livet och omvärlden får plats i alla aspekter av omvårdnad och omsorg. Alla boende har sin historia. De kommer till oss med sina unika förutsättningar - vår roll är att förstå och anpassa insatserna därefter. 

Närstående välkomna

Närstående ser vi som en naturlig del av verksamheten. Här finns alltid tid för en kopp kaffe tillsammans med kontaktpersonen och klienten.

Till toppen av sidan