Demensteamets betydelse inom Aleris Hemtjänst

Satsningen på demensarbetet inom Aleris Hemtjänst ger ringar på vattnet och viljan att få till en än mer personcentrerad vård och omsorg är stor.

Många multisjuka bor fortfarande hemma med stöd av hemtjänst och hemsjukvård men personer med kognitiv funktionsnedsättning har ofta ett särskilt behov av stöd eftersom de kan ha svårare att tala för sig själva.

Inom Aleris arbetar vi utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg för demenssjukdom.

- Omsorgen ska vara personcentrerad och våra medarbetare är kunniga och intresserade av att specialisera sig på demens, berättar Maria Mörk, projektledare på Aleris Hemtjänst Stockholm.

Demensarbetet inom Aleris Hemtjänst Södermalm och Östermalm bygger på att man arbetar i team och att alla medarbetare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet genom handledning och kunskapsseminarier. Totalt finns det sex demensarbetslag på Södermalm och Östermalm.

Vad innebär ett demensteam?

- Demensteamets medlemmar ingår i ett "vanligt" team men demensteamets medlemmar har ett extra intresse av att jobba med äldre med en kognitiv funktionsnedsättning, fortsätter Maria att berätta.

- Arbetet med personer med kognitiv funktionsnedsättning är en större utmaning, men ger också en större belöning när man lyckats i ett svårt ärende. Hos oss arbetar vi personcentrerat och geografiskt. Det ska alltid finnas någon demenshandledare på plats och man ska finnas till för sina kollegor.

Att vara demenshandledare betyder att man har ett extra engagemang och god kunskap inom demensområdet. Man utför sitt arbete till stor del hos demenssjuka, men besöker även äldre med behov av omsorg men som inte drabbats av demens. Demenshandledarna deltar självklart i utvecklingsarbetet och handledningen på verksamheten. Maria Mörk är arbetsterapeut, vidareutbildad inom demens och håller utbildning för demenshandledarna.

MariaMörk

- Vi vill själva hålla i vidareutvecklingen och handledningen av våra demenshandledare, säger Maria. Nu går fem medarbetare från hemtjänsten på Södermalm och Östermalm en vidareutbildning för att bli specialiserade undersköterskor med inriktning demens. Att bli demenshandledare ingår i den utbildningen. Några ur personalen ska få vidareutbilda sig varje år men i år är det första gången vi prövar detta.

Vidare har vi haft ett framgångsrikt forskningsprojekt med Karolinska Institutet där deras forskare har haft lärande seminarium varannan vecka med våra demensteam. Syftet har varit att implementera nya metoder för kunskapsinhämtning med fokus på aktuell forskning.

Hur identifierar ni ett behov hos kunden?

- Alla anställda har hand om personer med demenssjukdom och ibland identifierar vi sjukdomen, en kognitiv funktionsnedsättning, eller begynnande demens hos redan befintliga kunder, säger Maria. Demensteamet kan då gå in och stärka relationen mellan brukaren och kontaktpersonen genom att följa med hem till brukaren och bidra med sin specialistkompetens.

Hur långt kan sjukdomen utvecklas och man ändå kan bo hemma?

- Det är inte vårt beslut. Vill gärna vara med och tala om när det inte längre är tryggt hemma och när den sociala planeringen inte längre fungerar. Kontinuiteten är otroligt viktig för dessa brukare och är en ständig fråga. Kontaktmannaskap och säker informationsöverföring är därför mycket viktigt tillsammans med den personcentrerade vården och omsorgen.

Har ni stor efterfrågan på personal med kunskap om demens?

- Det är olika på varje enhet. Det här något vi kan men det är också något vi arbetar för att utveckla mer. Det är viktigt att inte ge kunderna löften som inte kan uppfyllas så vi är noga med att beskriva våra förutsättningar. Det är hela tiden den personcentrerade vården vi har i fokus och vi jobbar hårt för att få levnadsbeskrivningar och demensutredningar till stånd. Vi arbetar också aktivt för att få till en struktur som än mer möjliggör det personcentrerade förhållningssättet, avslutar Maria.

Till toppen av sidan