Teoretisk grund

Aleris Barnvärkets teoretiska grund vilar på det systemteoretiska perspektivet, där individen alltid måste förstås utifrån sitt sammanhang. Detta innebär att i ett mänskligt system är helheten alltid mer än summan av delarna. Delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel och sker en förändring i en del av systemet så påverkas också de andra delarna.

Vi har ett lösningsfokuserat arbetssätt där vi där vi tror på att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning och att fokus måste ligga på och att arbeta för att hitta en lösning på det som är svårt.

Vi bär med oss det salutogena perspektivet i vårt arbete med familjerna. Det innebär att vi försöker bidra till att familjernas liv blir begripliga, hanterbara och meningsfulla. Med det salutogena perspektivet är vi mer intresserade av att urskilja resurser och positiva erfarenheter än av brister och ofullkomligheter.

Vi som arbetar på Aleris Barnvärket har bred kunskap i barns utveckling och i utvecklingspsykologiska teorier. Anknytningsteorin är väsentlig i vår förståelse om barns behov och i känslomässiga relationers betydelse för barnets utveckling. Kärnan i anknytningsteorin är att människan är en social varelse, som behöver andra människor för att överleva. I anknytningsrelationen tränas den så kallade mentaliseringsförmågan; förmåga att tänka sig in i hur andra tänker och känner samt att reflektera över sina egna känslor och drivkrafter. En trygg anknytning och en god mentaliseringsförmåga fungerar som ett vaccin mot framtida psykosociala problem och svårigheter.

Vi på Barnvärket tror på tidiga insatser för små barn för att förebygga stora problem senare i livet. Vi inkluderar nätverk och andra betydelsefulla personer runt familjerna för att nå bättre framgång i vårt arbete.

Till toppen av sidan