Vår inriktning

 • Individfokuserad behandling

  Våra behandlingar kännetecknas av struktur, kontinuitet samt om- och nyinlärning.

 • Kontinuerlig uppföljning

  Vi följer kontinuerligt upp våra boendes framsteg mot delmål och huvudmål för att revidera behandlingsupplägget och anpassa det.

Strandhagen bedriver en individfokuserad behandling som kännetecknas av struktur, kontinuitet samt om- och nyinlärning.

Insatserna och innehållet bygger på de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen rekommenderar, modern forskning och en individuell analys av klientens problem. När klienten, genom behandlingsinsatserna, lär sig nya och mer funktionella beteenden så kan denne lära sig leva i samhället med hållbar utveckling och utflyttning, samt ta ansvar för sina beteenden.

Beskrivning av behandlingen

Behandlingen är individuellt anpassad efter klienternas behov. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med klienten och placerare utifrån det uppdrag och de behov som finns. Den teoretiska grunden genomsyrar behandlingen och utformas genom följande insatser

 • Neuropsykiatriska utredningar kan utföras
 • Funktionsskattningar och funktionsbedömningar
 • Beteendeanalys
 • KBT / KPT-behandling individuellt utifrån kognitiva omlärande beteendetekniker
 • Strukturerade beteendepåverkande program utifrån kognitiva omlärande beteendetekniker
 • Funktionsträning
 • Farmakologisk behandling

Uppföljningsmöten

Uppföljning görs på särskilda uppföljningsmöten där genomförandeplanen följs upp, behandlingens delmål och huvudmål utvärderas och revideras vid behov. Vid uppföljningsmötena beslutas hur behandlingen skall fortskrida utifrån de mål som uppnåtts, respektive ej uppnåtts.

Till toppen av sidan